تحلیل صورت های مالی چیست؟


روش تجزیه و تحلیل افقی عملکرد یک کسب و کار را در بازه های زمانی مختلف با یکدیگر مقایسه میکند

آنچه از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی باید بدانید + فایل اکسل

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به دو دسته عمودی و افقی تقسیم میشود.

هدف از تجزیه و تحلیل صورت های مالی چیست؟

بررسی وضعیت مالی و عملکردی واحد اقتصادی در زمینه توانایی پرداخت بدهی ها، افزایش تولید و وضعیت تولید و فروش و سودآوری از اهداف تجزیه و تحلیل این صورتها است.

تفاوت روشهای تجزیه و تحلیل افقی و عمودی در چیست؟

روش تجزیه و تحلیل افقی اطلاعات را بر اساس زمان جمع آوری آنها با یکدیگر مقایسه میکند اما در روش تجزیه و تحلیل عمودی اطلاعات بر اساس مقایسه با مقادیر پایه مورد بررسی قرار میگیرند.

رشد و پیشرفت یک مجموعه اقتصادی در گرو اتخاذ تصمیمات مدیریتی درست، دقیق و در زمان درست است. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یکی از ابزارهایی است که در جهت ارزیابی عملکرد یک واحد اقتصادی از یک سو و اتخاذ تصمیمات درست و به موقع از سوی دیگر به صاحبان کسب و کارها و یا تحلیلگران کمک می‌کند. تجزیه و تحلیل صورت های مالی به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود. به دلیل اهمیت ویژه تحلیل صورتهای مالی در یک کسب و کار در این مقاله از سری مقالات صورتهای مالی به تجزیه و تحلیل صورت های مالی و روشهای انجام آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

صورتهای مالی و انواع آن

صورتهای مالی گزارشاتی از نحوه عملکرد مالی و عملیاتی واحدهای اقتصادی هستند که در بازه‌های زمانی مختلفی تهیه می‌شوند. مهم‌ترین انواع صورتهای مالی عبارتند از:

 • صورت سود و زیان به تاریخ پایان دوره
 • صورت سود و زیان جامع به تاریخ پایان دوره
 • صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره
 • صورت تغییرات در حقوق مالکانه به تاریخ پایان دوره
 • صورت جریانهای نقدی به تاریخ پایان دوره

نکته: یادداشتهای توضیحی جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صورت سود و زیان به تاریخ پایان دوره

این صورت مالی، وضعیت درآمد و هزینه‌ها و به بیان دیگر سود و زیان یک واحد اقتصادی را در یک مقطع زمانی نمایش می‌دهد.

صورت سود و زیان جامع به تاریخ پایان دوره

صورت سود و زیان جامع، بیانگر کلیه تغییرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمدها یا هزینه‌ها اعم از تحقق یافته و یا تحقق نیافته طی دوره مالی است که در صورت سود و زیان منعکس نشده است.

نکته: دقت کنید که تهیه این صورت مالی برای برخی اشخاص الزامی است.

صورت وضعیت مالی (ترازنامه) به تاریخ پایان دوره

ترازنامه گزارشی از وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه واحد اقتصادی در یک مطقع زمانی خاص است.

صورت تغییرات در حقوق مالکانه به تاریخ پایان دوره

صورت تغییرات در حقوق مالکانه، هر یک از اجزای حقوق مالکانه مانند سرمایه، صرف سهام، سود انباشته، اندوخته قانونی و… و همچنین تغییرات آنها را طی دوره نمایش می‌دهد.

صورت جریانهای نقدی به تاریخ پایان دوره

این صورت مالی، چگونگی ایجاد و مصرف وجوه نقد توسط واحد اقتصادی را نشان می‌دهد.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

انواع صورتهای مالی اساسی

اهمیت تجزیه و تحلیل صورت های مالی

بنگاه‌های اقتصادی با هدف تحقق تعهدات و پرداخت بدهی‌ها از یک سو و همچنین اتخاذ تصمیمات استراتژیک در جهت تحقق اهداف مالی خود از سوی دیگر به تهیه و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اقدام می‌کنند. از این رو مهارت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای خواندن، مقایسه و تفسیر اطلاعات مالی برای بررسی وضعیت عملکرد، تعیین سلامت و ثبات یک واحد تجاری بسیار مهم است.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با تعیین نقاط قوت و ضعف شرکت، به چگونگی تخصیص و جذب منابع و تصمیم گیری تجاری کمک می‌کند. همچنین با نمایش مسیر طی شده طی دوره‌های گذشته و مقایسه آن با اهداف پیش بینی شده مجموعه، مسیر رشد و پیشرفت را در مقابل مدیران و تحلیلگران آشکار می‌سازد.

روشهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی بر اساس معیار ارزیابی مورد استفاده به دو گروه زیر تقسیم می‌شوند:

 • تجزیه و تحلیل افقی صورتهای مالی
 • تجزیه و تحلیل عمودی صورت تحلیل صورت های مالی چیست؟ های مالی

تجزیه و تحلیل افقی صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل افقی به بررسی وضعیت عملکرد یک واحد اقتصادی در طول زمان (یک یا چند دوره مالی) می‌پردازد. در این روش، محاسبه درصد تغییرات واحد اقتصادی طی دوره مالی ملاک مقایسه است؛ اما در صورتی که مدت زمان قابل بررسی بیش از دو دوره مالی باشد، برای مقایسه میزان تغییرات، نوعی شاخص محاسبه می‌شود. تجزیه و تحلیل افقی می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف نظیر ماهیانه، سه ماهه و یا چندین ساله انجام شود. به عنوان مثال بررسی میزان تغییرات در دارایی‌ها و یا سرمایه نسبت به دوره مالی قبلی نوعی تجزیه و تحلیل افقی است.

نکته: هر چه تعداد دوره‌های مقایسه بیشتر باشد نتیجه تجزیه و تحلیل افقی بهتر خواهد بود.

تجزیه و تحلیل افقی به دو روش انجام می‌شود:

 • مقایسه متوالی
 • بررسی روند تغییرات

مقایسه متوالی

در این روش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای دو دوره متوالی انجام می‌شود. در واقع تغییر در ارقام و درصدهای صورتهای مالی در هر دوره در مقایسه با دوره قبل از خود بررسی شده و در خصوص رشد و پیشرفت مجموعه نتیجه‌گیری می‌شود.

بررسی روند تغییرات

در بررسی به شیوه روند تغییرات، یک سال به عنوان سال پایه در نظر گرفته می‌شود و اقلام مهم صورتهای مالی با اقلام آن سال سنجیده می‌شوند. معمولا بررسی روند تغییرات در واحدهای اقتصادی به صورت 5 و یا 10 ساله انجام می‌شود. با بررسی روند تغییرات یک اطلاع خاص در یک بازه زمانی وضعیت عملکردی کسب و کار نمایان می‌شود. تغییرات مثبت نشان دهنده مدیریت مناسب و تغییرات منفی نمایانگر وجود مشکل در مجموعه است؛ که در صورت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به صورت دقیق و مرتب قابل کشف و مرتفع شدن است.

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

روش تجزیه و تحلیل افقی عملکرد یک کسب و کار را در بازه های زمانی مختلف با یکدیگر مقایسه میکند

فرمول تجزیه و تحلیل افقی

برای بررسی اقلام صورتهای مالی به روش افقی، باید تفاوت اطلاعات دوره مورد بررسی را با اطلاعات دوره پایه محاسبه نماییم. بدین ترتیب فرمول تجزیه و تحلیل افقی برای روشهای مختلف به شرح زیر است:

روش تجزیه و تحلیل صورتهای مالیفرمول مورد استفاده
مقایسه متوالی100 × دوره قبلی ÷ (دوره قبلی – دوره جاری)
بررسی روند تغییرات100 × سال اول ÷ (سال اول – سال دوم)
100 × سال اول ÷ (سال اول – سال سوم)
.
.
.
100 × سال اول ÷ (سال اول – سال دهم)
فرمول تجزیه و تحلیل صورت های مالی به روش افقی

تجزیه و تحلیل عمودی صورتهای مالی

در روش عمودی، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بر مبنای مقایسه تحلیل صورت های مالی چیست؟ اقلام این صورتها با یک مقدار پایه انجام می‌شود. در واقع در این روش روابط موجود بین صورتهای مالی فارغ از زمان تهیه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف از انجام تجزیه و تحلیل عمودی بررسی تاثیر افزایش یا کاهش در یک قلم صورتهای مالی بر سایر اقلام مرتبط با آن است.

! نکته

کارایی مثبت یک واحد تجاری زمانی حاصل می‌شود که ارتباط بین اقلام صورتهای مالی به صورت یک ارتباط معقول و منطقی باشد.

بین بسیاری از اقلام صورتهای مالی با یکدیگر روابطی وجود دارد؛ به عنوان مثال

 • هزینه‌های فروش تحلیل صورت های مالی چیست؟ یا برگشت از فروش و درآمد فروش طی دوره
 • دارایی‌های جاری و کل دارایی‌ها

موفقیت یک شرکت زمانی به حداکثر میرسد که ارتباط بین این اقلام شناسایی و در جهت یک ارتباط صحیح و منطقی هدایت شود. کشف ارتباط بین اقلام صورتهای مالی با کمک تجزیه و تحلیل عمودی صورتهای مالی، انجام می‌شود.

تجزیه و تحلیل عمودی صورتهای مالی به دو روش انجام می‌شود:

 • تجزیه و تحلیل استاندارد
 • تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی

تجزیه و تحلیل استاندارد صورتهای مالی

در تجزیه و تحلیل عمودی به روش استاندارد، معمولا هر گروه کل به صورت 100% در نظر گرفته می‌شود؛ سپس هر یک از اقلام به صورت درصدی از گروه کل مربوطه در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال

 • هر یک از اقلام دارایی نسبت به مجموع کل دارایی‌ها (صورت وضعیت مالی)
 • هر یک از اقلام بدهی نسبت به مجموع کل بدهی‌ها (صورت وضعیت مالی)
 • هر یک از اقلام مربوط به حقوق مالکانه نسبت به مجموع کل حقوق مالکانه (صورت وضعیت مالی)
 • هر یک از اقلام فروش نسبت به مجموع کل فروش (صورت سود و زیان)

تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی

تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی پرکاربردترین شیوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است. این روش علاوه‌بر سادگی امکان ارزیابی همه جانبه صورتهای مالی را در اختیار مدیران قرار می‌دهد. در تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی هر قلم را می‌توان با سایر اقلام مرتبط با آن بررسی نمود. در حقیقت در این روش مقدار پایه، ثابت نیست. نسبتهای مالی کاربردهای زیادی در بررسی وضعیت عملکرد یک شرکت و مقایسه وضعیت یک شرکت با سایر شرکتها فارغ از حجم فعالیت آنها دارد؛ زیرا نسبتهای مالی واحد اندازه گیری ندارند.

علیرغم سادگی محاسبات و کاربردهای گسترده نسبتهای مالی، محدودیتهای تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی استفاده از این نسبتها را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل عمودی عملکرد یک کسب و کار را به صورت نسبی بررسی میکند

فرمول تجزیه و تحلیل عمودی

برای بررسی اقلام صورتهای مالی به روش عمودی، باید میزان تاثیرگذاری اقلام مرتبط بر یکدیگر را بررسی نماییم. بدین ترتیب فرمول تجزیه و تحلیل عمودی برای روشهای مختلف به شرح زیر است:

روش تجزیه و تحلیل صورتهای مالیفرمول مورد استفاده
تجزیه و تحلیل استاندارد برای فروش (سود و زیان)100 × فروش کل ÷ (هر قلم از اطلاعات صورت سود و زیان)
تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی برای سود و زیان100 × درآمد عملیاتی ÷ (سایر درآمدهای عملیاتی)
فرمول تجزیه و تحلیل عمودی صورت های مالی برای فروش

نکات کلیدی در تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک واحد اقتصادی نیازمند آشنایی کامل با آن فعالیت و عوامل موثر در رشد و پیشرفت آن است. از این رو یک تحلیلگر یا مدیر برای ارائه پیشنهادات کارا و موثر در زمینه تجزیه تحلیل صورتهای مالی حداقل باید مهارتهای زیر را داشته باشد:

 • شناخت ساختار و نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • اطلاع از ویژگی‌های صنعتی که شرکت مربوطه در آن فعالیت می‌کند
 • اهداف کوتاه مدت و بلندمدت واحد اقتصادی
 • فرصتها و محدودیتهای پیش روی واحد اقتصادی
 • شرایط جامعه و نیاز بازار

یکی از مهم‌ترین کاربردهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی، پیش بینی مسیر حرکت مجموعه اقتصادی برای کسب بیشترین سود و کمترین زیان است. از این رو تحلیل این صورتها باید به گونه‌ای انجام شود که بتواند راهکارهای عملی در این خصوص ارائه نماید.

دانلود رایگان فایل اکسل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

برای آشنایی با نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در اکسل در ادامه فایل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت گلبرگ در اختیار شما قرار داده شده است. در این فایل اطلاعات مالی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی xls برای دو مورد از صورتهای مالی این شرکت (صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان) به هر دو روش تجزیه و تحلیل افقی و عمودی برای سال 1398 مورد بررسی قرار گرفته است.

کلام آخر

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یکی از مهم‌ترین اهدافی است که به دنبال تهیه صورتهای مالی اساسی تامین می‌شود. تجزیه و تحلیل‌ها وضعیت عملکرد یک واحد تحلیل صورت های مالی چیست؟ تحلیل صورت های مالی چیست؟ اقتصادی را با خودش و سایر شرکتها مقایسه می‌کند و می‌تواند مسیر حرکت آینده کسب و کار را روشن نماید. از آنجا که تجزیه و تحلیل صورت های مالی بر مبنای صورتهای مالی اساسی انجام می‌شود، دقت در تهیه این صورتها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به این ترتیب آموزش صورتهای مالی اساسی مهارتی است که می‌تواند از یک حسابدار معمولی، یک مشاور مالی خبره بسازد. این فرصت را از دست ندهید.

تعریف صورت های مالی و هدف از تهیه آنها

تعریف صورت های مالی و هدف از تهیه آنها

شرکت های حاضر در بورس موظف اند صورت مالی فعالیت های خودشان تحلیل صورت های مالی چیست؟ را ارائه دهند تا کلیه ذینفعان ( سهامداران و سرمایه گذاران و . ) در خصوص وضعیت مالی و نحوه فعالیت شرکت مطلع باشند. در ادامه باختصار تعریفی از صورت های مالی و انواع آن و نیز توضیحاتی درباره هدف از تهیه این گونه صورت های مالی ارائه می شود.

صورت های مالی چیست ؟

نتیجه فعالیت یک شرکت در یک دوره زمانی خاص در گزارش هایی ارائه می شود که به آنها "صورت های مالی " گفته می شود. این گزارش ها دارای چارچوب و شکل خاصی می باشند که برای تهیه آن ها باید اصول حسابداری و استانداردهای مربوطه رعایت شود تا دقیق ترین و جامع ترین گزارشات درباره وضعیت و فعالیت شرکت ارائه گردد.

هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی :

انعکاس اطلاعات به صورت خلاصه و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به گونه ای که ذینفعان بتوانند از آن برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی خود ( به منظور پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی احتمالی )، استفاده کنند.

انواع صورت های مالی :

1- ترازنامه
2- صورتحساب سود و زیان انباشته
3- صورت حساب گردش سود و زیان جامع
4- صورت گردش وجوه نقد
5- صورت مالی میان دوره ای
6- صورت سرمایه

شماره های 1 الی 4 مهمترین صورت های مالی هستند که به آنها " صورت های مالی اساسی " اطلاق می شود.

۱- ترازنامه :

ترازنامه وضعیت مالی یک واحد تجاری را در یک زمان مشخص نشان می دهد. در بخش های مختلف ترازنامه سه گروه دارایی ، بدهی و سرمایه ( عناصر ترازنامه ) مشخص می گردد. ترازنامه به زبان ساده مشخص می نماید که یک واحد تجاری چه میزان دارایی ، بدهی و سرمایه دارد.

۲- صورت سود و زیان :

صورت سود و زیان، نتیجه فعالیت یک واحد تجاری را با نمایش میزان درآمد و هزینه و سود یا زیان در یک دوره مشخص زمانی، نمایش می دهد.

۳- صورت سود و زیان جامع :

گزارشی که کلیه تغیرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمدها یا هزینه ها اعم از تحقق یافته و یا تحقق نیافته را طی دوره مالی نشان دهد " صورت سود و زیان جامع " نامیده می شود.

۴- صورت جریان وجوه نقد :

صورت جریان وجوه نقد گزارشی است که تغییرات در وجه نقد یک واحد تجاری را که ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی در یک دوره زمانی مشخص است، نمایش می دهد.

برخی از زمینه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی :

بررسی نسبت های نقدینگی، ارزیابی و بررسی میزان توان مالی شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی.
بررسی استفاده بهینه از دارایی های ثابت و منابع سرمایه ای.
بررسی وضعیت ساختار سرمایه و ساختار منابع انسانی.
ارزیابی پروژه ها و طرح های در دست اجرا.
بررسی توان و قدرت واحد تجاری در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیم.
تجزیه تحلیل اقلام هزینه و بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته.
بررسی نسبت های عملیات از جمله گردش کالا و تولید به طوری که بتوان فرآیند را از هنگام تامین مواد اولیه، تولید و مدت انتظار برای توزیع و فروش و نهایتا دوره نقد شوندگی آن را بررسی و تحلیل نمود.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تعریف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چیست؟

فرآیند مرور و ارزیابی صورتحساب های مالی یک شرکت نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورتحساب جریانات نقدی و درک سلامتی شرکت و توانایی تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی گفته می‌شود. صورتحساب های مالی داده‌های مالی را ثبت می‌کنند، اما این اطلاعات باید از طریق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مورد ارزیابی قرار گیرد تا برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران و سایر طرف‌های معامله سودمند باشند.

توضیحات مدیر مالی در مورد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی یک روش ارزیابی برای تعیین عملکرد گذشته، حال و آینده شرکت‌ها است. چندین روش عموماً به عنوان بخشی از این نوع تجزیه و تحلیل به کار می‌روند که تحلیل صورت های مالی چیست؟ شامل تحلیل افقی که دو یا چند سال داده مالی را چه به ریال و چه به درصد با هم مقایسه می‌نماید، تحلیل عمودی که در آن هر شاخه از حساب ها در ترازنامه به عنوان درصدی از حساب کل به نمایش در می‌آیند و تحلیل نسبت که روابط آماری بین داده ها را محاسبه می‌کند، می‌باشد.

معادل‌ انگلیسی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی عبارت است از:

Financial Statement Analysis

اگر سؤال یا نظری دارید در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش تحلیل صورت های مالی چیست؟ مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

تحلیل صورت های مالی چیست؟

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی صفر تاصد

10ساعت

یکی از شیوه های اصلی تحلیلگران در ارزیابی شرکتها استفاده از صورتهای مالی در آنهاست.تحلیلگران ، صورتهای مالی یک شرکت را میگیرند و با انجام مقایسه اقدام به تجزیه و تحلیل آنها میکنند . با پارسیان حرفه ای بیاموزید ، حرفه ای عمل کنید . مدرس : دکتر امیرابراهیم زاده /حسابـدار مـدیریت خبـره ، دبیر هـیئـت تشخیص صلاحیت حسابدار مدیریت خبره

ارائه برنامه آموزشی

اساتید مجرب وحرفه ای

بالاترین آمار قبولی

آیدی پی

صورتهای مالی چیست ؟

صـورتهای مالی به مجموعه ای از داده های مالی گفته میشود که حاوی اطلاعاتی در مورد درآمـد ، تـرازنامه، سـود و جریانهای نقدی است .

صورتـهای مالی یک گزارش درون سازمانی یا برون سازمانی است که توسط شرکتـهای خصوصی یا نیمه خصوصی ارائه میشود که دربـر دارندۀ جـزئیات فعـالیت اقـتصادی سازمان و یا واحـد اقـتصادی مانند سود و زیان ، هــزینه ها ، حـقوق صاحبان سهام و از این دست میباشد. صورتهای مالی گزارشهای استانداردی از وضعیت مالی شرکت در یـک دورۀ مشخص است .

هدف صورتهای مالی چیست ؟

هــدف صـورتهای مالی یا گــزارشهای مالی یا گـزارشگری مالی عبارت از بازنـمایی اطلاعـات خلاصه شده و طبقه بندی شده دربارۀ وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری به گونه ای که برای دامنۀ گـسترده ای از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی سودمند واقع شود .

چرا صورتهای مالی را تجزیه و تحلیل میکنیم ؟

یکی از شیـوه های اصلی تحـلیلگران مالی در ارزیابی شـرکتها اسـتفاده از صـورتـهای مالی آنها است . تحـلیـلگران صورتهای مالی یک شرکت را میگیرند و با اقدامات مقایسه اقدام به تجزیه و تحلیل آنها میکنند . در تجزیه و تحـلیل شرکتها سعی میشود وضعیت سود آوری ، ریسک مالی ، وضعیت تولید و فـروش ، وضعیت بـدهی و حـاشـیۀ سـود شرکت به صورت کامل بررسی گردد.

چرا باید تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را بیاموزیم ؟

یادگیری صـورتهای مالی سبب میشود تا بتوانیم وضـعیت مالی هر شرکت را در یک دورۀ خـاص ارزیابی کنیم و با اطلاعات مالی مورد نیاز مثل سودآوری ، نقدینگی و بازده عملیاتی را برای تجزیه و تحلیل مقایسه با شرکتهای دیگر به دست آوریم.

در واقع تجزیه و تحلیل مالی بر این فرض استوار است که گذشته زمینه ساز آینده است .

با یادگیری تجزیه و تحلیل صورتهای مالی میتوانیم :

به جزئیات صورتهای مالی در جهت تصمیم گیری برای سودآوری سازمان پی ببریم

از نحوۀ درآمد زایی شرکت ها و نحوۀ استفاده از منابع شرکت مطلع شویم

نتایج مالی در یک روند سود آور ترازنامه را ردیابی کنیم

به طورکلی مهارت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای خواندن ، مقایسه و تفسیر اطلاعات مالی برای تعیین سلامت و ثبات یک واحد تجاری بسیار مهم است . تجـزیه و تحـلیل صـورتهای مالی با تعیین نقـاط ضـعف و قوت شرکت به چگونگی به کارگیری منابع و تصمیم گیری تجاری کمک میکند .

این دوره برای چه کسانی مناسب است ؟

دورۀ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای افرادی که رشته تحصیلی آنها حسابداری یا مرتبط با حسابداری است و دارای سابقه کار کافی میباشند مناسب است

""" با پارسیان حرفه ای بیاموزید ، حرفه ای عمل کنید """تحلیل صورت های مالی چیست؟

تحلیل صورت های مالی چگونه انجام می‌شود؟

راهنمای نحوه تحلیل صورت های مالی

صورت‌های مالی سوابق مدونی هستند که اطلاعاتی در خصوص فعالیت‌های مالی و شرایط یک کسب‌‌وکار یا سازمان ارائه می‌دهند. هدف از تحلیل صورت های مالی، بررسی اطلاعات مالی سازمان به مختصرترین و شفاف‌ترین شکل ممکن برای اعضای داخلی و خارجی سازمان است. در ادامه به معرفی انواع صورت های مالی و نحوه‌ی تحلیل آنها می‌پردازیم. با ما همرا باشید.

انواع صورت‌های مالی

صورت‌های مالی مجموعه گزارش‌هایی هستند که به تشریح نتایج مالی، شرایط مالی و جریانات نقدی یک سازمان می‌پردازند. یک کسب‌وکار برای مستندسازی نتایج ماهانه و بررسی وضعیت مالی و عملیاتی به این صورت‌های مالی نیاز دارد. تهیه‌ی این صورت‌های مالی به‌تنهایی فایده‌ی چندانی ندارد و باید بتوان آنها را به‌درستی تجزیه‌وتحلیل کرد. به همین دلیل بسیاری از کسب‌وکارها این تحلیل‌ها را به کمک مشاوره مالی تحلیلگران حرفه‌ای انجام می‌دهند. تحلیلگران مالی با تکیه بر داده‌های مالی و عملیاتی شرکت به تحلیل عملکرد، پیش‌بینی و جهت‌گیری آینده‌ی قیمت سهام شرکت می‌پردازند. همچنین بسیاری از کسب‌وکارها باید این صورت‌های مالی را به‌عنوان گزارش به سرمایه‌گذاران یا مؤسسات وام‌دهنده ارائه کنند. به کمک صورت‌های مالی می‌توان:

 • توانایی‌های کسب‌وکار برای ایجاد نقدینگی و منابع و مصارف آن را تعیین کرد؛
 • توانمندی کسب‌وکار در پرداخت بدهی‌ها را تعیین کرد؛
 • نسبت‌های مالی لازم برای تحلیل عملکرد کسب‌وکار را محاسبه کرد؛
 • جزئیات تراکنش‌های خاص کسب‌وکار را بررسی کرد.

مهم‌ترین صورت‌های مالی عبارتند از صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد که در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم.

ترازنامه

ترازنامه تصویری لحظه‌ای از دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهم است. تاریخِ قرارگرفته در بالای ترازنامه برای ما مشخص می‌کند که این عکس لحظه‌ای از سازمان، چه زمانی ثبت شده است که البته معمولا پایان سال مالی است. معادله‌ی ترازنامه که با نام معادله حسابداری نیز شناخته می‌شود برابر است با:

دارایی‌ها= بدهی‌ها+حقوق صاحبان سهام

ترازنامه «چگونگی تأمین مالی» چه از طریق بدهی و چه از طریق حقوق صاحبان سهام را شناسایی می‌کند. دارایی‌ها در ترازنامه به ترتیب نقدینگی فهرست می‌شوند و بدهی‌ها براساس موعد پرداخت مرتب می‌شوند. انتظار می‌رود بدهی‌های کوتاه‌مدت یا جاری در طی یک سال تسویه شوند در حالی که بدهی‌های بلندمدت یا غیرجاری دیونی هستند که انتظار می‌رود بازپرداخت‌شان بیش از یک سال طول بکشد.

نمونه‌ای از ترازنامه (برگرفته از کتاب مدیریت مالی دکتر تهرانی) را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نمونه ترازنامه در تحلیل صورت های مالی

صورت سود و زیان

برخلاف ترازنامه، صورت‌های سود و زیان برای یک بازه‌ی زمانی مشخص صادر می‌شوند. این بازه‌ی زمانی بسته به نیاز شما مشخص می‌شود و می‌تواند از یک روز تا چند ماه یا چند سال را در بگیرد. اما معمولا به‌صورت سه ماهه، شش ماهه و یک ساله تنظیم و ارائه می‌شود. صورت سود و زیان، یک بررسی اجمالی از عایدی‌ها، هزینه‌ها، درآمد خالص و سود هر سهم به دست می‌دهد. این صورت معمولا داده‌های ۲ تا ۳ سال را برای مقایسه گردآوری می‌کند.

نمونه‌ای از صورت سود و زیان (برگرفته از کتاب مدیریت مالی دکتر تهرانی) را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

صورت سود و زیان - تحلیل صورت های مالی

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد حاصل تلفیق ترازنامه و صورت سود و زیان است. بنابر یک قرار حسابداری، درآمد خالص را می‌توان از هم‌ترازی با جریان نقدی خارج کرد. این صورت مالی، صورت سود و زیان را با ترازنامه در سه فعالیت عمده‌ی کسب و کار اعم از فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وفق می‌دهد. فعالیت‌های عملیاتی شامل جریان‌های نقدی حاصل از عملیات‌ منظم کسب‌وکار می‌شود. فعالیت‌های سرمایه‌گذاری عبارت است از جریان‌های نقدی حاصل از اکتساب و انتقال دارایی‌هایی از قبیل ملک و تجهیزات. فعالیت‌های تأمین مالی نیز دربرگیرنده‌ی جریان‌های نقدی حاصل از بدهی و سرمایه‌گذاری سهام است.

نمونه‌ای از صورت جریان وجوه نقد (برگرفته از کتاب مدیریت مالی دکتر تهرانی) را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

صورت جریان وجوه نقد در تحلیل صورت های مالی

نحوه‌ی تحلیل صورت های مالی

هدف از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی ارزیابی عملکرد گذشته، جاری و آینده و اطمینان از میزان سلامت مالی سازمان است. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاران، ذی‌نفعان و مدیران مایلند بدانند که شرکت با درآمد فعلی خود چگونه می‌تواند بدهی‌هایش را تسویه کند. تحلیلگران این کار را با تقسیم «بدهی‌های حاصل از ترازنامه» بر «درآمد خالص حاصل از صورت سود و زیان» به‌دست می‌آورند. همین‌طور، بازگشت دارایی و بازگشت سرمایه، و درآمد خالص برگرفته از صورت سود و زیان را با دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام حاصل از ترازنامه مقایسه می‌کنند.

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک شرکت در بردارنده‌ی ارزیابی سه ویژگی است: نقدینگی، سودآوری و توانایی پرداخت بدهی‌ها.

یک اعتباردهنده (بستانکار) کوتاه‌مدت، برای مثال بانک، قبل از همه به نقدینگی شرکت (توانایی وام‌گیرنده برای پرداخت تعهدات شرکت در سررسید) توجه دارد. نقدینگی متقاضی وام، یک عامل بسیار بااهمیت در ارزیابی توانایی بازپرداخت وام محسوب می‌شود. یک بستانکار بلندمدت، برای مثال، دارنده‌ی اوراق مشارکت شرکت، بر معیارهای سودآوری و توانایی پرداخت بدهی توجه دارد. این دو دسته از معیارها، توانایی شرکت را برای ادامه‌ی حیات در بلندمدت نشان می‌دهند. بستانکاران بلندمدت، این معیارها را از طریق اندازه‌گیری مقدار بدهی در ساختار سرمایه‌ی شرکت و توانایی شرکت در پرداخت بهره، به‌دست می‌آورند. به صورت مشابه، سهامداران به توانایی پرداخت بدهی و سودآوری شرکت توجه دارند. این گروه، امکان پرداخت سود سهام توسط شرکت و رشد احتمالی قیمت سهام را ارزیابی می‌کنند.

در ادامه چند تکنیک پرکاربرد برای تحلیل صورت های مالی را با هم مرور می‌کنیم.

۱. تجزیه و تحلیل افقی

تجزیه و تحلیل افقی که تحلیل روند نیز نامیده می‌شود، تکنیکی برای ارزیابی مجموعه‌ای از اطلاعات مالی در طی یک دوره‌‌ی زمانی است؛ به طوری که تغییرات هر مؤلفه به‌صورت جداگانه در بازه‌های زمانی مشخص نسبت به همان مؤلفه در زمان مبنا بررسی می‌شود. این تغییر ممکن است در قالب مبلغ یا درصد بیان شود. برای مثال، آخرین ارقام فروش خالص شرکت ایران خودرو به‌صورت زیر است:

تحلیل صورت های مالی به صورت افقی

اگر فرض شود سال ۱۳۸۷، سال مبناست می‌توان درصد افزایش یا کاهش خالص در دیگر سال‌ها را نسبت به سال مبنا اینگونه بیان کرد:

مبلغ سال مبنا/(مبلغ سال مبنا – مبلغ سال جاری)= تغییر نسبت به سال مبنا

برای مثال، می‌توان بیان کرد که فروش خالص شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ تقریبا ۶ درصد افزایش داشته است. به‌صورت مشابه می‌توان گفت فروش خالص از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۸۹ تقریبا ۷/۵ درصد افزایش داشته است.

۲. تجزیه و تحلیل عمودی

تجزیه و تحلیل عمودی که همچنین تجزیه و تحلیل هم‌اندازه نیز نامیده می‌شود، تکنیکی است که هر قلم از صورت‌های مالی را در قالب درصدی از یک مبلغ مبنا بیان می‌کند. معمولا در ترازنامه مبلغ مبنا برابر با کل دارایی‌ها و در صورت سود و زیان مبلغ مبنا برابر با کل درآمد فروش است. مثلا اطلاعات تحلیل صورت های مالی چیست؟ مالی زیر را در نظر بگیرید:

تحلیل صورت های مالی به صورت عمودی

در این نمونه فرمول مورد استفاده برابر است با دارایی‌های جاری تقسیم بر کل دارایی‌ها و دارایی‌های ثابت تقسیم بر کل دارایی‌ها. در نتیجه با محاسبه بر اساس این فرمول می‌توان بیان کرد دارایی‌های جاری، ۲۲٪ کل دارایی‌هاست یا دارایی‌های خالص ۸۶٪ کل دارایی‌هاست.

۳. تجزیه و تحلیل نسبت‌ها

نسبت‌های مالی در حقیقت رابطه بین اقلام منتخب داده‌های هریک از صورت‌های مالی را بیان می‌کند. این رابطه در قالب درصد، نرخ یا یک تناسب ساده بیان می‌شود. این نسبت‌ها می‌توانند سرنخ‌هایی درباره‌ی وضعیت یک شرکت فراهم آورند در حالی که درک این شرایط از طریق مشاهده‌ی اقلام مجزای صورت‌های مالی امکان‌پذیر نیست.

طبقه‌بندی‌ نسبت‌های مالی عبارتند از:

 • نسبت‌های نقدینگی: توانایی کوتاه‌مدت شرکت در ایفای تعهدات خود در سررسید و برطرف ساختن نیازهای غیرمنتظره به وجه نقد؛
 • نسبت‌های سودآوری: سود یا موفقیت عملیاتی شرکت برای یک دوره‌ی زمانی معین؛
 • نسبت‌های توانایی پرداخت بدهی‌ها: توانایی ادامه‌ی حیات شرکت برای دوره‌های زمانی بلندمدت.

اما تحلیل یک نسبت به‌تنهایی کارساز نیست. بنابراین، اغلب یکی از مقایسه‌های زیر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 • مقایسه‌های درون شرکت؛
 • مقایسه‌های مبتنی بر میانگین صنعت؛
 • مقایسه‌های بین شرکتی.

تحلیل افقی اساسا به‌منظور مقایسه‌های درون‌شرکتی استفاده می‌شود. دو ویژگی صورت‌های مالی منتشر شده، این نوع مقایسه‌ها را تسهیل می‌کند: نخست، تمامی صورت‌های مالی اساسی، داده‌های مالی را به‌صورت مقایسه‌ای و حداقل برای دو سال ارائه می‌دهند. دوم، خلاصه‌ای از برخی اطلاعات تحلیل صورت های مالی چیست؟ مالی برای مجموعه‌های زمانی پنج تا ده ساله ارائه می‌شوند. تحلیل عمودی در هر دو مقایسه‌های درون شرکتی و بین شرکتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحلیل نسبت‌ها در هر سه نوع مقایسه، استفاده می‌شوند.

راه‌حلی ساده برای تنظیم و تحلیل صورت های مالی

از آنجایی که تنظیم و تحلیل این نوع گزارش‌های مالی نیازمند تجربه و اشراف کامل به اصول مالی و حسابداری است، اکثر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط این کار را به یک مؤسسه‌ی ارائه‌دهنده خدمات مالی مانند تدبیرحساب، می‌سپارند. کارشناسان خبره و حرفه‌ای این مؤسسه، با ارائه‌ی خدمات حسابداری، مالی و مالیاتی، می‌توانند شما را در تهیه و تحلیل انواع گزارش‌ها و صورت‌های مالی همراهی کنند، به طوری که متناسب با شرایط صنعت و کسب‌وکارتان بتوانید بهترین تصمیم‌ها را بگیرید. همچنین می‌توانید از مشاوره مالیاتی متخصصان این مؤسسه کمک بگیرید تا با پرداخت حداقل مالیات ممکن، در مسیر امن مالیاتی حرکت کنید.

برای آشنایی بیشتر با تدبیرحساب و دریافت مشاوره‌ی مالی، کافی است روی لینک زیر کلیک کنید.

هشدار! این مطلب صرفا برای آشنایی شما با کسب‌وکار مهمان منتشر شده است و سایت چطور هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرد. اطلاعات بیشتراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.