شاخص ROA در بورس


بررسی تأثیر سودمندی بکارگیری تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای بر عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بررسی مقایسه ای صنعت سیمان و صنعت داروسازی طی سال های 81-85)

توسعه فعالیت های شرکتها مستلزم سسرمایه گذاری در پروژه های جدید و یا تعویض ماشین آلات و
دارایی های قبلی است. لذا مدیران در هنگام مواجه شدن با سسرمایه گذاری های جدید از تکنیک های
متداول بودجه بندی سرمایه ای استفاده می کنند.
در مقاله حاضر تاثیر سودمندی بکارگیری تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای بر عملکرد مالی
شرکت ها مورد مطالعه قرار م یگیرد. روش مطالعه پیمایشی از نوع همبستگی و روش تحلیل داد هها و
آزمون فرضیه ها مقایسه میانگین نسبت ها در دو وضعیت استفاده و عدم استفاده از تکنیک ها است و ابزار
مطالعه پرسشنامه و صور تهای مالی و یادداشت های همراه آن است.
نتایج مطالعات نشان داد در تصمی مگیری های مدیرانی که در ارزیابی سسرمایه گذاری هایشان از تکنیک
ارزش فعلی خالص استفاده کرد هاند تکنیک مذکور با عملکرد مالی ارتباط داشته و سایر تکنی کها دارای
ارتباط کمتری می باشد و در بکارگیری تکنیک شاخص سودآوری در صنعت سیمان میزان بهره گیری از
این تکنیک بیشتر از صنعت دارو بوده و در استفاده از تکنی کهایی همچون ارزش فعلی خالص، دوره
برگشت سرمایه، معکوس دوره برگشت سرمایه، نرخ بازده حسابداری و نرخ بازده داخلی نوع صنعت
چندان معنادار نبود.

تاثیر شاخص های مالی شرکت های تولیدی گروه صنایع مواد غذایی بورس در روند قیمت سهامشان درهشت ساله گذشته مقاله

ارزیابی عملکرد از منظر اقتصادی و مالی از مسایل مهم در فرآیند اداره بنگاه های اقتصادی و تصمیم گیری مالی شاخص ROA در بورس محسوب می شود. ارزیابی منطقی عملکرد، به شناخت، تبیین و بکارگیری شاخص های مالی و غیرمالی ، بستگی دارد. از جمله شاخص های مالی با اهمیت ROA ،ROE ،ROI است. اهمیت این شاخص ها، با اهمیت بودن مفهوم ارزش مرتبط است. ارزش برای سهامداران، عملا از طریق ایجاد ارزش برای سایر ذینفعان شرکت ایجاد می شود. بنابراین این ارزشآفرینی برای تمامی ذینفعان شرکت حایز اهمیت است. در فرآیند کسب و کار، هدف کوتاه مدت بنگاه های اقتصادی کسب سود، و هدف بلند مدت آنها، افزایش ثروت سهامداران است. به طوری که معیارهای مالی سنجش عملکرد به دلیل کمی بودن، عینی بودن و قابل لمس بودن نسبت به معیارهای غیر مالی ارجعیت دارد. از طرفی از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و چه از طریق سود نقدی حایز اهمیت میباشد. سوالی که در پژوهش حاضر مطرح می شود این است که آیا ROI ،ROE ،ROA می توانند نواسانات قیمت سهام شرکت ها را توضیح دهند، یعنی شاخص هایی نظیر شاخص ROA در بورس ،ROI ،ROE ، ROA که در ساختار آنها عناصری نظیر سود، دارایی و بدهی وجود دارد، بر قیمت سهام شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. بدین منظور جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ١٣٨٧ الی ١٣٩٥ می باشد که با توجه به محدودیت اعمال شده در انتخاب شرکت ها، در نهایت ٢١ شرکت به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. . روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، همچنین متولوژی بکار گرفته شده در پژوهش حاضر از نوع داده های تابلویی می باشد، و آزمون فرضیه ها بر مبنای رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنیداری با قیمت سهام ندارد و بازده داراییها رابطه ای معنی دار و مستقیم در سطح ٥ درصد با قیمت سهام دارد و همچنین بازده سرمایه گذاری رابطه معنی دار و معکوسی در سطح ٥ درصد با قیمت سهام دارد.

خلاصه ماشینی:

جمع داراييها / حقوق صاحبان سهام = نسبت مالکانه ٣-٤ نرخ بازده داراييها از ديگر معيارهاي حسابداري است که ميزان کارايي مديريت را در شاخص ROA در بورس به کار گرفتن منابع موجود جهت تحصيل سود نشان ميدهد و يکي از نسبتهاي سودآوري است که در تجزيه و تحليل آن منبع سود نه به صورت مطبق بلکه در ارتباط با منبع تحصيل آن مورد بررسي قرار ميگيرد (رمضاني، ١٣٨٧) در گذشته مديران به حاشيه سود تحصيل شده اهميت داده و دفعات گردش را ناديده ميگرفتند، در حاليکه يکي از وظايف مهم مديران ، نظارت داراييهاي عملياتي است . ٢. ندا قاسمي در پايان نامه کارشناسيارشد در دانشگاه آزاد اسلامي ابهر به استاد راهنمايي دکتر محمد جليلي تحت عنوان "بررسي محتواي اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي، سود خالص ، سود عملياتي و سود مازاد در ارزيابي عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " نشان دادند که ارزش افزود اقتصادي، سود خالص ، سود عملياتي و سود مازاد هيچ يک با تغييرات بازده سهام رابطه معناداري ندارند، ولي متغيرهاي پژوهش (ارزش افزود اقتصادي، سود خالص ، سود عملياتي و سود مازاد) با ارزش افزوده بازار همبستگي دارند که همبستگي سود مازاد با ارزش افزوده بازار نسبت به ساير متغيرها بيشتر ميباشد. ٥. در سال ١٣٨٥ تحقيقي با عنوان "رابطه بين شاخص هاي سنجش عملکرد ROS،RI ،EVA )ROI( )، ارزش افزوده بازار (MVA) در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط عليرضا عکاف صورت گرفته است : نتايج پژوهش بيانگر آن است که بين بازده فروش (ROS) و ارزش افزوده بازار (MVA) در کل شرکت هاي مورد مطالعه همبستگي معناداري وجود دارد.

شاخص ROA در بورس

چکیده: سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود و سیستم های ارزیابی عملکرد ابزار مفیدی برای ارزیابی عملکرد مدیران به شمار می روند. امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد داخلی که شاخصی از افزایش ارزش سهامدار است یاد می کنند. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده که ارزش افزوده اقتصادی را با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مقایسه نموده است. هدف EVA اندازه گیری افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت و همچنین ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت می باشد. و هدف از ROE به عنوان معیار حسابداری ، اندازه گیری میزان بازدهی ایجاد شده برای سها مداران عادی است. معیار دیگری که قبل از این معیارها مطرح و مورد استفاده قرار می گرفته است، نرخ بازده دارایی ها (ROA) بوده است. بررسی روابط همبستگی بین این معیارها از بعضی جهات مفید می باشد، به طوری که می توان از این روش ها به عنوان جایگزینی به جای هم استفاده کرد. هدف از این تحقیق مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی حسابداری شامل ROE و ROA و اقتصادی مبتنی بر ارزش EVA می باشد. این متغیر ها در بازه زمانی 1383 تا 1388 در کل صنایع بورس اوراق بهادار تهران که جامعه آماری بوده است و پس از نمونه گیری شامل 116 شرکت شد،‌ مورد بررسی قرار گرفتند. پس از بدست آوردن اطلاعات از طریق بورس اوراق بهادار تهران و بررسی از طریق نرم افزار آماری SPSS و بررسی ضریب همبستگی نتایج این پژوهش نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و بازده دارایی ها (ROA) ارتباط معنادار قوی و بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و بازده حقوق صاحبان سهم (ROE) ارتباط معناداری ضعیفی وجود دارد. کلید واژگان: ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، بازده دارایی ها (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

Abstract: Investors always tend to be aware of the success rate of managers in applying their capitals. Creating value and increasing the wealth of stakeholders in long term is one of the most important goals of companies and performance evaluation systems are useful tools for evaluation of manager’s performance. Today, economic added value is known as the top index of internal performance evaluation which is an index of increase in the value of stakeholder. There have been several international researches which this idea that have compared the economic added value with other performance evaluation criterions. The purpose of EVA is to measure the increase or elimination of company’s value as well as right evaluation of the management performance. The purpose of ROE, as an accounting criterion, is to measure the rate of created efficiency for normal stakeholders. Another criterion which has been used before these criterions was the rate of return on assets (ROA). Studying the correlation between these criterions is useful in some شاخص ROA در بورس aspects, so that these methods may be used as a replace for one another. The purpose of this research is to compare the traditional accounting performance evaluation criterions including ROE and ROA and economic based on EVA. These variables were studied in duration of 2004 to 2009 in the whole industrial stock of Tehran that the statistical society includes 116 companies. After collecting data from industrial stock of Tehran and reviewing by SPSS statistical software and reviewing the correlation coefficient, the results showed that there is a strong significant relation between EVA and ROA and a weak significant relation with ROE. Key words: Performance evaluation, Economic value added (EVA), Return on assets (ROA), return on equity (ROE)

نتیجه گیری اگر مقدار خرد کننده کل

· با فروپاشی صرافی Mt. Gox در ۲۰۱۴، شاخص ROA در بورس وضعیت این بازار خرسی بدتر هم شد؛ در طی هک این صرافی، تقریبا ۷ درصد از کل بیت کوین های در گردش ناپدید شد. در آن زمان، ارزش آن بیت کوین ها مقدار شاخص ROA در بورس متحیر کننده ۴۷۳ .

ساختمان کد‌های css و اجزای‌ آن

· نتیجه­‌گیری. در این مقاله یاد گرفتیم که: یک قالب کد css، از انتخاب‌­کننده و قسمت بیان‌­کننده خصوصیات تشکیل شده. انتخاب­‌کننده، عنصر مورد نظر رو برای تغییرات انتخاب می­‌کنه. قسمت بین < …

اوردر بوک چیست؟ همه چیز درباره Order Book در معاملات .

· اوردر بوک چیست؟. همه چیز درباره Order Book در معاملات رمزارزها. در دنیای معاملات کریپتو که رابطه پویایی بین خریداران و فروشندگان در جایی به نام دفتر سفارش (Order Book) به نمایش در می‌آید، با تعاملات هر .

چطور ویژگی استخراج کنیم؟

· در این بخش می‌خواهیم مسئله اطلاعات مشترک رو بررسی کنیم. اطلاعات مشترک اطلاعاتی هستند که در پروژه‌های شناسایی الگو برای الگوریتمهای یادگیری ماشین گمراه کننده هستند و کار تصمیم گیری را برای این الگوریتمها دشوار میکنند .

آرتروز

نتیجه گیری. . طور معمول وجود این مایع به کاهش اصطکاک هنگام حرکت کمک می کند ولی اگر مقدار آن بیش از حد طبیعی شود، می تواند باعث تورم مفصلی شود. . ابزار کمکی مانند عصا نیز می تواند کمک کننده باشد .

انواع قهوه : آشنایی با بهترین قهوه ها و آموزش دم کردن .

قهوه عربیکا جزو محبوب ترین قهوه ها محسوب می شود. روبوستا (Robusta) در حالی که عربیکا محبوب ترین نوع قهوه است، اما روبوستا ارزان تر و قوی تر از آن است. این نوع قهوه که حاوی 2.5٪ کافئین بیشتر از انواع دیگر قهوه هاست و طعم بسیار .

نظریه های رفتار مصرف کننده

طبق تعریف «مطلوبیت کل» (tu) مقدار مطلوبیتی است که شخص از داشتن و یا مصرف کالاها و خدمات به دست می آورد. برای روشن شدن موضوع و نشان دادن چگونگی رفتار مصرف کننده مثالی ارائه می شود.

نسبت قیمت به درآمد

نسبت قیمت به درآمد (به انگلیسی: price-to-earnings ratio) یا نسبت P/E (به انگلیسی: P/E ratio) که نسبت قیمت به درآمد هر سهم می‌باشد، یکی از ابزارهای مهم برای ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها است. این نسبت به صورت نسبت قیمت بازار برحسب سهمی که بر .

راهنمای کامل تفسیر انواع آزمایشات

· اندازه‌گیری مقدار گلبول‌های سفید خون یکی از روش‌های اصلی تعیین وجود عفونت در بدن است چون این سلول‌ها که جزو سیستم دفاعی بدن هستند در شرایط بیماری‌های عفونی و غیرعفونی واکنش‌های مختلفی از .

فهرست پارادوکس‌ها

" این نتیجه‌گیری هر چند به نظر عجیب و بی‌معنا می‌آید، اما به راحتی می‌توان به کمکِ قانون‌هایِ منطق کلاسیک، صحتِ آن را ثابت کرد. دلیلِ آن نیز این است که هر دو مقدمه، نمی‌توانند در کنارِ هم .

نسبت های مالی چیست؟

· تحلیل نسبت های مالی با مقایسه‌ی دو قلم در صورت‌های مالی انجام می‌شود. نسبت نهایی به شیوه‌ای تفسیر شود که با تفسیر هر قلم به شکل جداگانه امکان‌پذیر نیست.

چگونه قسمت نتیجه گیری مقاله را خوب بنویسیم

اگر احساس کردید که نمی دانید چگونه می توانید نتیجه گیری برای یک مقاله تحقیقاتی را انجام دهید ، هر زمان بخواهید از کمک علمی حرفه ای برخوردار شوید و مقاله تحقیقاتی سفارشی خود را از موسسه چشم .

مروری بر بازار انحصار چندجانبه

· کورنو بیان می‌کند که هر بنگاه، مقدار تولید بنگاه‌(های) رقیبش را داده‌شده و ثابت در نظر می‌گیرد و بر این اساس با دانستن تابع هزینه بنگاه‌های رقیبش، در مورد مقدار تولید حداکثر‌کننده سود خود تصمیم‌گیری می‌کند.

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2

نتیجه گیری : نتیجه می گیریم برای تشخیص اینکه کدام پایه خازن منفی و کدام مثبت است اینکه پایه منفی کوچک است و اگر پایه ها را اشتباه به ولتاژ متصل کنیم خازن می ترکد . موضوع آزمایش :

بار زنده ساختمان؛ معرفی و کاهش بارهای زنده ساختمان در .

· نتیجه‌گیری; 1. انواع بار زنده ساختمان . ۲۰۰ کیلوگرم باشد باید بار معادل هر چشمه را جداگانه محاسبه نمود و اگر این مقدار از ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع بیشتر شد، باید در همان محل واقعی خود مدل گردد .

ریاضیات | اقتصاد

اقتصاد خرد (به انگلیسی: Microeconomics) شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، شاخص ROA در بورس رفتار مصرف‌کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها می‌پردازد و اساس آن مدل‌های ریاضیاست.

فتح 102=اقتصاد خرد: بازار انحصار چند جانبه

هر بنگاه، مقدار تولید بنگاه‌(های) رقیبش را داده‌شده و ثابت در نظر می‌گیرد و بر این اساس با دانستن تابع هزینه بنگاه‌های رقیبش، در مورد مقدار تولید حداکثر‌کننده سود خود تصمیم‌گیری می‌کند.

اندازه گیری مقاومت درونی منبع تغذیه – گزارش کار

تعین مقاومت درونی منبع تغذیه: هنگام استفاده از منبع تغذیه مثلا در شکل زیر می توانیم بنویسیم: V=E-ri. که در آن E نیروی محرکه منبع ، r مقومت درونی منبع (مقاومتی که منبع در مدارهای الکتریکی از خود نشان .

عرضه کل چیست ؟ — عرضه کل در اقتصاد کلان — به زبان ساده .

در نتیجه، منحنی عرضه کل بلند مدت، به سمت راست انتقال پیدا می‌کند. از طرفی دیگر، اگر نیروی کار در اقتصاد مورد نظر، مهاجرت کند، منحنی عرضه کل به سمت چپ، منتقل می‌شود.

تگ script در HTML
CS ۲۲۹

جنگل تصادفی (Random forest) یک تکنیک مبتی بر درخت است، که تعداد زیادی درخت تصمیم‌گیری که روی مجموعه‌هایی تصادفی از خصوصیات ساخته‌شده‌اند، را به کار می‌گیرد. روش جنگل تصادفی برخلاف درخت تصمیم‌گیری ساده، بسیار غیر قابل .

سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس کدامند؟ (نمادهای .

سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس از روش های مختلفی قابل شناسایی هستند. برای کسب سود در بورس، می توان از سود نقدی و سود سرمایه ای، استفاده کرد. سود نقدی یا همان DPS سودی است که شرکت ها در .

اهمیت برچسب زمانی بیت کوین و کاربرد آن !

· در نتیجه، اگر فقط یک درصد هش‌ریت در اختیار داشته باشید، احتمال ایجاد ۶ بلاک از ۱۱ بلاک قبلی برابر با یک تقسیم بر دو میلیارد ( یک دو میلیاردم) است. . اگر حمله‌کننده به مدت کافی این کار را انجام .

پایین آوردن تری گلیسیرید: این نحوه عملکرد آن است

این چربی های خنثی بیشترین مقدار چربی خون را تشکیل می دهند و اگر مقدار آن برای همیشه زیاد باشد ، می تواند مانند کلسترول . . نتیجه گیری: تری گلیسیرید پایین تر . کدام شیرین کننده را باید استفاده .

شاخص ROA در بورس چیست؟ کاربرد‌های شاخص ROA

· مفهوم شاخص ROA چیست؟ ROA یا Return On Asset ، شاخصی از چگونگی سودآوری یک شرکت، وابسته به کل دارایی ‌های آن شرکت می باشد.پس در واقع ROA یک شرکت، از تقسیم درآمد خالص شرکت به کل دارایی های شرکت به دست می آید.

طرح تولید قطعات به روش متالورژی پودر

در خرد کردن و آسیاب، فلز به وسیله خرد کردن و جذب از طریق آسیابهای ضربه ای (ساچم های)، خرد کننده ها و غیره به تکه های کوچک شکسته میشود. مناسبترین روش برای مواد شکننده این روش میباشد.

روش کار با چکش اشمیت را بیاموزید | مقاوم سازی افزیر

الف) اگر یکی از اعداد قرائت شده از دستگاه به مقدار 6 واحد کمتر از عدد بدست آمده از عملیات میانگیری باشد ،می‌توانید آن عدد را کنار گزاشته و از باقی مانده اعداد قرائت شده باری دیگر میانگین گیری .

فصل اول اساسات اقتصاد خرد بخش دوم

· ‫اگر‬‫فرض‬‫کنیم‬‫که‬‫با‬‫ثابت‬‫ماندن‬‫قیمت‬‫در‬،‫هرسطحی‬‫در‬‫آمد‬‫فرد‬ ‫افزایش‬‫پیدا‬،‫میکند‬‫درینصورت‬‫مصرف‬‫کننده‬‫مقدار‬‫تقاض‬‫ای‬‫خودرا‬ ‫به .

فتح 88=اقتصاد خرد: تابع مطلوبیت غیر مستقیم

فرض می‌کنیم مصرف کننده‌ای داری ثروت ثابت w و بزرگ‌تر از صفر باشد. بردار قیمت اولیه را °p در نظر می‌گیریم. هدف اندازه‌گیری تغییر رفاه مصرف‌کننده است اگر بردار قیمت از °p به p¹ تغییر کند.

17 خواص کرفس و همچنین عوارض احتمالی آن

نتیجه‌گیری. اگر فکر می‌کنید که سلامتی شما در گرو مواد طبیعی و سالم است، کرفس را از همین امروز به اشکال گوناگون وارد برنامه غذایی خود کنید.

مطلوبیت

واژه مطلوبیت (به انگلیسی: Utility) به معنای فایده و سودمندی است که در فارسی اکثراً به «مطلوبیت» ترجمه می‌شود؛ اگرچه این ترجمه از نظر معنا نادرست است؛ اما چون دو واژه فایده و سودمندی در متون اقتصادی در معنای دیگری کاربرد .

فتح 84=اقتصاد خرد: نظریه رفتار مصرف کننده

اگر مقدار خرید مصرف کننده از کالای x باشد بعد از کاهش قیمت آن (از به ) مقدار خرید به بیشتر می گردد. در این حالت خط بودجه جدید خط است(شکل 24).

لوریج و مارجین در فارکس چیست و چه تفاوتی دارند؟

لوریج و مارجین چه تفاوتی دارند. زمان مطالعه ۸ دقیقه. فعالیت در بازار فارکس ریسک‌ها و امتیازات زیادی دارد. برای سود بردن از معاملات فارکس لازم است تا با تمام مفاهیم آن آشنایی داشته باشید. لوریج .

انواع نمودارها و کاربرد آن‌ها — به زبان ساده | مرجع متلب و .

انواع نمودارها و کاربرد آن‌ها. نمودار، یک ارائه بصری از داده‌ها به صورت شفاف و ساده است. این نوع از بصری‌سازی، برای افزایش سطح درک مطلب، به ویژه پیرامون الگوها، گرایش‌ها و ارتباطات داخلی .

اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری در پالایشگاه‌های گاز طبیعی ایران

این مقاله اقدم به اندازه­گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره­وری پالایشگاه­های گاز طبیعی کشور با روش نا پارامتری تحلیل پوششی داده‌ها (dea) و شاخص مالم کوئیست طی سال­های ۸۹- ۱۳۸۳ کرده است.

آزمایش هیدرومتری خاک

حل معادله برحسب قطر ذره نتیجه می دهد: اگر لزجت وزن واحد سیال و وزن مخصوص ذره معلوم باشند و فاصله ی سقوط و زمان اندازه گیری شوند دراین صورت اندازه ی ذره می تواند تعیین شود.

خرد و جنون جمعی

خرد شاخص ROA در بورس و جنون جمعی چرا رفتار جمعی گروهی از مردم می‌تواند زیرکانه، ابلهانه، مهربانانه و یا سنگدلانه باشد؟ یک راهنمای تعاملی برای شبکه‌های انسانی: . ۶ ۶- نتیجه گیری

گیتی (به انگلیسی: universe) عبارت است از کل فضا و زمان و محتویات آنها، که شامل سیاره‌ها، ستارگان، کهکشان‌ها و همهٔ اشکال دیگر ماده و انرژی می‌شود. نظریهٔ مه‌بانگ پذیرفته‌شده‌ترین توصیف کیهان‌شناختی از تکامل جهان است.

فرمول کوکران؛ محاسبه شاخص ROA در بورس آنلاین، تعیین حجم نمونه

· یکی از فرمول های پر کاربرد تعیین حجم نمونه فرمول کوکران است. محاسبه آنلاین فرمول کوکران تنها با وارد کردن حجم جامعه. در بسیاری از تحقیقات قرار است یک فرضیه را درباره‌ی یک جامعه‌ی خاص بررسی کنیم‌.

بررسی تأثیر سودمندی بکارگیری تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای بر عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بررسی مقایسه ای صنعت سیمان و صنعت داروسازی طی سال های 81-85)

توسعه فعالیت های شرکتها مستلزم سسرمایه گذاری در پروژه های جدید و یا تعویض ماشین آلات و
دارایی های قبلی است. لذا مدیران در شاخص ROA در بورس شاخص ROA در بورس هنگام مواجه شدن با سسرمایه گذاری های جدید از تکنیک های
متداول بودجه بندی سرمایه ای استفاده می کنند.
در مقاله حاضر تاثیر سودمندی بکارگیری تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای بر عملکرد مالی
شرکت ها مورد مطالعه قرار م یگیرد. روش مطالعه پیمایشی از نوع همبستگی و روش تحلیل داد هها و
آزمون فرضیه ها مقایسه میانگین نسبت ها در دو وضعیت استفاده و عدم استفاده از تکنیک ها است و ابزار
مطالعه پرسشنامه و صور تهای مالی و یادداشت های همراه آن است.
نتایج مطالعات نشان داد در تصمی مگیری های مدیرانی که در ارزیابی سسرمایه گذاری هایشان از تکنیک
ارزش فعلی خالص استفاده کرد هاند تکنیک مذکور با عملکرد مالی ارتباط داشته و سایر تکنی کها دارای
ارتباط کمتری می باشد و در بکارگیری تکنیک شاخص سودآوری در صنعت سیمان میزان بهره گیری از
این تکنیک بیشتر از صنعت دارو بوده و در استفاده از تکنی کهایی همچون ارزش فعلی خالص، دوره
برگشت سرمایه، معکوس دوره برگشت سرمایه، نرخ بازده حسابداری و نرخ بازده داخلی نوع صنعت
چندان معنادار نبود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.