ارزش خالص فعلی


چگونه از ریسک کار کم کنیم؟ ۱ خرداد ۱۳۹۹

ارائه مدلی یکپارچه برای انتخاب سبد پروژه و سرمایه گذاری در منابع با هدف بیشینه سازی ارزش خالص فعلی و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک

در این مقاله، یک مدل بهینه سازی جهت انتخاب بهترین سبد پروژه ارزش خالص فعلی از بین پروژههای موجود، بهترین سطح
استخدام منابع، سپس زمانبندی پروژههای انتخاب شده جهت بیشینه کردن ارزش خالص فعلی با رعایت
محدودیتها ارائه شده است. چون مدل توسعه یافته در زمره مسایل سخت از نظر محاسباتی قرار دارد، لذا برای
حل این مساله یک الگوریتم فراابتکاری بر مبنای الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. در الگوریتم حل
پیشنهادی علاوه بر کاربرد عملگرهای معمول ژنتیک مانند تقاطع و جهش از عملگرهایی هوشمند جهت
جستجوی محلی در حوزه منابع و جابجایی فعالیتهای با جریان مالی منفی استفاده شده است. پارامترهای
کلیدی الگوریتم در راستای تسریع همگرایی آن با استفاده از روش تاگوچی تنظیم شده است. سپس تعداد 90
مساله آزمایشی، شامل 30 مساله در ابعاد کوچک، 30 مساله در ابعاد متوسط و 30 مساله در ابعاد بزرگ با
استفاده از روش پیشنهادی حل شده وکارایی آن گزارش شده است. همچنین در مسائل سایز کوچک
جوابهای حاصل از الگوریتم ژنتیک ارزش خالص فعلی با جوابهای بهینه موضعی مدل ریاضی بدست آمده با نرمافزار لینگو
مقایسه شده، که میانگین جوابهای حاصل از الگوریتم ژنتیک بهتر از جوابهای بهینه موضعی حاصل از لینگو
بوده است. در مسائل سایز متوسط و بزرگ که هیچ جوابی با استفاده از لینگو در زمان محدود شده بدست
نیامده بود، نتایج نشان میدهد که جوابهای حاصل از الگوریتن پیشنهادی دارای پایداری مناسب میباشند.

کلیدواژه‌ها

 • انتخاب سبد پروژه
 • زمانبندی پروژه
 • الگوریتم ژنتیک
 • سرمایه گذاری در منابع
 • ارزش خالص فعلی

20.1001.1.22518029.1395.14.42.3.7

عنوان مقاله [English]

An integrated project portfolio selection and resource investment problem to maximize net present value using genetic algorithm

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Shahabifard 1
 • Behrouz Afshar-nadjafi 2

چکیده [English]

In this paper, a mathematical model is proposed for project portfolio
selection and resource availability cost problem to scheduling activities in
order to maximize net present value of the selected projects preserving
precedence and resource constraints. Since the developed model belongs to
NP-hard problems list, so a genetic based meta-heuristic algorithm is
proposed to tackle the developed model. In the proposed algorithm beside
common operators of genetic algorithms such as crossover & mutation, some
intelligent operators are utilized for local search in computed resources and
shifting the activities with negative cash flows. The key parameters of the
algorithm are calibrated using Taguchi method to accelerate convergence of
the proposed algorithm. Then, the algorithm is used to solve 90 test
problems consisting 30 small-scale, 30 middle-scale and 30 large scale
problems to examine the algorithm’s performance. It is observed that, in
small problems, the obtained solutions from the proposed genetic algorithm
have been comparably better than the local optimum solutions stemmed
from Lingo software. On the other hand, for the middle and large size
problems which there is no local optimum available ارزش خالص فعلی within the limited CPU
time, robustness of the proposed algorithm is appropriate

کلیدواژه‌ها [English]

 • Project portfolio selection
 • Project scheduling
 • Genetic Algorithm
 • Resource investment
 • Net present value
مراجع

C.L. Hwang, F.A. Tillman, W.K. Wei and C.H. Lie. Optimal
schedule maintenance policy based on multiple-criteria decision-making.
IEEE transaction on reliability, Vol. R-28, No 5, 1979; 394-397.
M. Sakawa. Multi-objective optimization by the surrogate worth
trade-off method. IEEE Transaction on reliability, Vol. 27, No 5, 1978;
311-314.
T. Inagaki, K. Inoue and H. Akashi. Interactive optimization of
system reliability under multiple objectives. IEEE Transaction on
reliability,Vol.R-27, NO 4 1978;264-267.
M.Sakawa. Multi-objective reliability and redundancy optimization of
a seies-parallel system by the surrogate worth trade-off method.
Microelectronic and Reliability, Vol.17,No 4, 1978;465-467.
Y.Nakagawa. Studies on optimal design of high reliability system
single and multiple objective nonlinear integer programming.
Ph.D.thesis Kyoto university. 1978.
M.Sakawa. Optimal reliability-design of a series-parallel system by a
large-scale multi-objective optimization method. IEEE Transaction on
Reliability, Vol.R-30 1981; 173-174.
M.Sakawa. Interactive multi-objective optimization by Sequential
Proxy Optimization Technique (SPOT). IEEE Transaction on
Reliability, Vol.R-31, 1982;461-464.
K.B.Misra and U.Sharma. An efficient approach for multiple criteria
redundancy optimization problems. Microelectronic and Reliability,
Vol.31,No 2-3, 1991; 285-294.
K.B.Misra and U.Sharma. Multi-criteria optimization for combined
reliability and redundancy allocation in systems employing mixed
redundancies. Microelectronic and Reliability, Vol.31, 1991;323-335.
A. K. Dhingra. Optimal apportionment of reliability and redundancy
in series systems under multiple objectives. IEEE Transaction on
Reliability, Vol.41,No 4, 1992;576-582.
M.Sasaki, M.Gen and M.Ida. A method for solving reliability
optimization problem by fuzzy multi-objective 0-1 linear programming.
… 119
Electronics and Communications in Japan Part II: Fundamental
Electronic Science 1992; 106-116.
G.S.Mahaparta, T.K.Roy. Fuzzy multi-objective mathematical
programming on reliability optimization model. Applied Mathematics
and Computing, Vol. 174, No 1, 2006;643-659
Daniel Salazar, Claudio M.Rocco, Blas j.Galvan. Optimization of
constrained multiple-objective reliability problems using evolutionary
algorithms. Reliability engineering and system safety, Vol.91, No 9,
2006;1057-1070.
Zhigang tian, Ming j zuo. Redundancy allocation for multi-state
systems using physical programming and genetic algorithms. Reliability
engineering and system safety, Vol.91, No 9, 2006;1049-1056.
David.W.Coit and Abdullah konak. Multiple weighted objectives
heuristic for the redundancy allocation problem. IEEE transaction on
reliability, Vol.55,No 3, 2006;551-558
Jian-jua zhao, Zhaoheng liu, My-thein dao. Reliability optimization
using multi-objective ant colony system approaches. Reliability
engineering and system safety, Vol.92, No 1, 2007;109-120.
Tavakkoli-Moghaddam, R., Safari J. and Sassani, F., Reliability
optimization of series-parallel systems with a choice of redundancy
strategies using a genetic algorithm, Reliability Engineering and System
Safety, Vol. 93, No 4, 2008; 550-556.
Sadjadi, S.J and Soltani, R. An efficient heuristic versus a robust
hybrid meta-heuristic for general framework of serial-parallel
redundancy problem. Reliability engineering and system safety, Vol.94,
No 11, 2009;1703-1710.
Amir azaron, Cahit perkgoz, Hideki Katagiri, Kouske Kato,
Masatoshi Sakawa. Multi-objective reliability optimization for
dissimilar-unitcold-standby system using a genetic algorithm.
Computers & operation research Vol.36,No 5, 2009;1562-1571.
Zai Wang, Tianshi Chen. Ke Tang, Xin Yao.A multi-objective
Approach to redundancy allocation problem in parallel-series
systems. IEEE transaction 2009;582-589.

Zhaojun Li,Haitao Liao,David W.Coit. A two-stage approach for
solving multi-objective decision making with applications to system
reliability optimization. Reliability engineering and system safety
Vol.94, No 10, 2009;1585-1592.
Yun-chia liamg and Min-Hua Lo. Multi-objective redundancy
allocation optimization using a variable neighborhood search ارزش خالص فعلی algorithm.
J heuristic Vol.16, No 3, 2010;511-535.
E.Zio and R.Bazzo. Level diagrams analysis of Pareto front for multiobjective
system redundancy allocation. Reliability engineering and
system safety, Vol.96,No 5, 2011;569-580.
Banu soylu,selda kapan ulusoy. A preference ordered classification
for a multi-objective max-min redundancy allocation problem.
Computers & Operation Research Vol.38 , No 12, 2011; 1855-1866.
Isis Didier lins and Enrique Lopez Droguett.Redundancy allocation
problems considering systems with imperfect repairs using multiobjective
genetic algorithms and discrete event simulation. Simulation
modeling practice and theory,Vol.19,No 1, 2011;362-381.
Laxminarayan Sahoo, Asoke Kumar Bhunia, Parmad Kumar Kapur.
Genetic algorithm based multi-objective reliability optimization in
interval environment. Computers & Industrial Engineering, Vol. 62, No
1, 2012;152–160.
Sajadi, S.J and Soltani, R. Alternative design redundancy allocation
using an efficient heuristic and a honey bee mating algorithm. Expert
Systems with Applications, Vol. 39, No 1 ,2012;990-999.
Chambari, A., Rahmati, S.H,. Najafi, A.A and Karimi, A,. A biobjective
model to optimize reliability and cost of system with a choice
of redundancy strategies, Computers & Industrial Engineering, Vol. 63,
No 1, 2012; 109-119
Safaei, N., Tavakkoli-Moghaddam, R. and Corey Kiassat.,
Annealing-based particle swarm optimization to solve the redundant
reliability, Applied Soft Computing. Vol. 12, No 11,2012; 3462-3471.
Chern MS. On the computational complexity of reliability
redundancy allocation in a series system. Oper Res Lett Vol.11, No
5,1992; 309–315.

E. Atashpas-Gargari, C. Lucas, Colonial competitive algorithm. E
Congress on Evolutionary Computation, 2007. 4661- 4667.
Deb, K., Pratap, A.,Agrawal, S., and Meyarivan, T. A fast and elitist
multi-objective genetic algorithm:NSGA-II.IEEE Transaction on
Evolutionary Computation, Vol.6, No 2 ,2002- 182-197.
Knowels,J.D., and corne, D.W.(1999). The Pareto archived
evolution strategy: A new baseline algorithm for Pareto multi-objective
optimization. In congress on Evolutionary Computation(CEC99),
Volume 1,Piscataway,NJ, 98-105.IEEE Press.
Corne, D.W., Knowles, J.D., and Oates, M.J.(2000). The Pareto
envelope-based selection algorithm for multi objective optimization. In :
M.S. et al.(Ed.), Parallel problem solving from Nature-PPSN VI, Berlin,
839-848. Springer.
Tavakkoli-Moghaddam, R., Azarkish, M. and Sadeghnejad A.,
Solving a multi-objective job shop scheduling problem with sequencedependent
setup times by a Pareto archive PSO combined with genetic
operators and VNS, Int. J. of Advanced Manufacturing Technology, Vol.
53,No 5-8, 2011; 733–750

کلینیک مدیریت

تصور کنید سازمان‌تان قصد دارد دستگاهی به ارزش ۴۵۰ میلیون تومان بخرد. انتظار می‌رود این دستگاه تا پنج سال، بازدهی‌ای معادل ۱۰۰ میلیون تومان در هر سال داشته باشد، اما هیأت مدیره‌تان تصمیم می‌گیرد این کار را انجام ندهد. این سرمایه گذاری کاملا بدون ریسک است، پول موجود است و کسب‌وکار هم سودی معادل ۱۰ میلیون تومان در سال را تضمین می‌کند. پس چرا آنها تصمیم گرفتند سرمایه‌گذاری نکنند؟

در نگاه اول، تصمیمات سرمایه‌گذاری شبیه اینها، بیش از حد ساده به نظر می‌رسند. سرمایه‌گذاری کن و بعد هم سود فراوانی دریافت کن. اما ارزش پول به دست آمده در آینده، (به خاطر نرخ تورم و بهره) کمتر از ارزش پول کنونی است. بنابراین، این امکان هست که وقتی ارزش پول امروز را با آینده مقایسه کنید، درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری، واقعا کمتر از سرمایه‌گذاری اولیه ارزش داشته باشد.

حتما فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگری هم برای بررسی وجود دارند. آیا سرمایه‌گذاری در جای دیگر، درآمد بهتری به همراه خواهد داشت؟ اصلا از کجا بدانیم کجا باید سرمایه‌گذاری کنیم؟ قبل از سرمایه‌گذاری چه فاکتورهایی را باید بررسی کنیم؟

در این مقاله، به سه رویکرد مهم مورد استفاده در تصمیمات سرمایه‌گذاری نگاهی می‌اندازیم:

 • ارزش فعلی (PV)؛
 • ارزش فعلی خالص (NPV)؛
 • نرخ بازده داخلی (IRR).

این رویکردها، پایه‌های تصمیمات سرمایه‌گذاری هستند. با یادگیری آنها، می‌توانید دلیل تصمیمات خاص سرمایه‌گذاری در سازمان‌تان را بهتر درک کنید؛ با اطمینان بیشتری در تصمیمات مالی شرکت کنید و البته تصمیم‌های درست‌تری هم بگیرید!

اگر احساس کردید برخی از فرمول‌های این مقاله پیچیده هستند، نگران نباشید. آنها را به عنوان مرجع آورده‌ایم، شما برای درک اصول اساسی PV و NPV و IRR مجبور نیستید آنها را یاد بگیرید.

اگر در دنیای مالی تازه‌کار هستید، توصیه می‌کنیم حتما مقاله‌ی کاربردی ترین اصطلاحات حسابداری مالی را مطالعه کنید.

دکتر شهداد شعبانی

مدیر سایت بیزینس ترینینگ دات آی آر

مطلب قبلی

این هفته در کارگروه مالی و سرمایه گذاری

مطلب بعدی

ارزش فعلی (PV) ( قسمت اول )

مطالب مرتبط :

چگونه از ریسک کار کم کنیم؟

چگونه از ریسک کار کم کنیم؟ ۱ خرداد ۱۳۹۹

چگونه از ریسک کار کم کنیم؟

چگونه از ریسک کار کم کنیم؟ ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

این هفته در کارگروه مالی و سرمایه گذاری

این هفته در کارگروه مالی و سرمایه گذاری ۳ تیر ۱۴۰۰

کتاب هفته – کتاب مدیریت مالی و سرمایه گذاری-کاربرد در حوزه مسکن

کتاب هفته – کتاب مدیریت مالی و سرمایه گذاری-کاربرد در حوزه مسکن ۳ شهریور ۱۳۹۹

تفاوت ریسک و هزینه فرصت چیست؟

تفاوت ریسک و هزینه فرصت چیست؟ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

مراحل اجرایی طرح مالی

مراحل اجرایی طرح مالی ۶ دی ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو در مطالب

مطالب روز

پیام تسلیت

با سلام و احترام جناب آقای دکتر شعبانی خبر درگذشت پدر گرانقدرتان ما را اندوهگین ساخت. از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم، غفران و رحمت الهی و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبائی خواهانیم. کارگروه های کلینیک مدیریت

میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارک و خجسته باد

با سلام و احترام سروران عزیز و بزرگوار فرا رسیدن ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) را خدمت شما و خانواده محترم تبریک عرض می نمائیم. سربلند و پیروز باشید.

جنبه روانی مدیریت استراتژیک

ما همواره با این سه عامل روبرو هستیم . پس در مدیریت استراتژیک هیچ چیز قطعی و صد در صدی نیست و همراه با ریسک همراه است.

تعریف کلاسیک مدیریت استراتژیک

فرآیند اخذ تصمیمات استراتژیک ، اجرای اقدامات استراتژیک ، تحقق تغییرات استراتژیک برای رسیدن به نتایج استراتژیک

اهداف برنامه ریزی اطلاعات

دو نظر متفاوت درباره اثرات رسانه های همگانی در جامعه وجود دارد. منتقدان بر این باورند که رسانه های جمعی مسئول جنایت های روزافزون و تضعیف روحیه عمومی از یک سو و کاهش حس خلاقیت و نگرش صحیح سیاسی از سوی دیگرند.

آخرین مقالات

معرفی کتاب هفته : كتاب دانشگاه سازماني

كتاب "" دانشگاه سازماني "" دستنامه اي (HAND BOOK ) است گردآوري شده از تجربيات مديران منابع انساني و مديران آموزش و توسعه ي سازمانهاي پيشرو ، كه اقدامات مربوط به آموزش و توسعه منابع انساني خود را در يك چارچوب مدون و يكپارچه به نام دانشگاه سازماني ، سازماندهي نموده اند . هدف از گردآوري و تأليف اين كتاب توسط "" دكتر مارك آلن "" اين بوده است كه براي ساير مديراني كه هنوز اقدامي براي يكپارچه سازي فعاليتهاي آموزش و توسعه منابع انساني خود بصورت استراتژيك نكرده اند ، يك راهنماي عملي فراهم نمايد . اين راهنما ، تجربيات گرانبهائي از صنايع مختلف را در قالب فعاليتهاي استاندارد آموزش و توسعه در خود گنجانده است . فصل هاي مهم اين كتاب عبارتند از : روزشمار راه اندازي داشنگاه سازماني تويوتا اداره دانشگاه سازماني ، به مثابه يك بنگاه اقتصادي دانشگاه سازماني به مثابه يك اهرم استراتژيك در سازمان شركاي استراتژيك دانشگاه سازماني بهترين تجربه ها در دانشگاه هاي سازماني كاركردهاي دانشگاه سازماني در زمينه آموزش استفاده از تكنولوژي براي افزايش يادگيري در دانشگاه سازماني ارزيابي اثربخشي در دانشگاه سازماني اندازه گيري ROI در دانشگاه سازماني دانشگاههاي سازماني بين المللي در اروپا ، استراليا وآسياي جنوب شرقي

کتاب هفته – خودآموز اصول بازار سرمایه جلد اول نگاه دانش

این کتاب شامل:مباحث درسی و اهم نکات و تست­ های ماده درسی فهم و درک صورت­های مالیروش­های کمی مقدماتی شامل مباحث ارزش زمانی پول، آمار و احتمال و مهم­ترین نکات مد نظر طراحان سوالات از این مبحثمقدمات مالی شرکتی دربردارنده اهم مباحث و نکات این ماده درسی و بحث محاسبه بازده و ریسک.جلد اول کتاب “خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه” در سه بخش مجزا مطابق با سه ماده درسی آزمون گواهی­نامه حرفه ای اصول بازار سرمایه تنظیم شده است، افزود : محتوای درسی هر بخش بر مبنای سرفصل­ ها و استانداردهای مصوب کمیته گواهینامه­ های حرفه­ ای تدوین گردیده است.گروه مولفان نگاه دانش منبع : https://www.erkabook.ir/

جنبه‌های مثبت تورم

چیزی که باعث تعجب مردم می‌شود این است که اقتصاددانان معتقدند وجود مقداری تورم امری مثبت محسوب می‌شود. نرخ تورم سالم چیزی در حدود ۳-۲٪ در سال است. هدف تورم (که به وسیله‌ی شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI اندازه‌گیری می‌شود) این است که اقتصاد پایه‌ (که به وسیله‌ی تولید ناخالص داخلی یا GDP اندازه‌گیری می‌شود) سالانه کمی رشد داشته باشد.مقدار سالم تورم امری مثبت قلمداد می‌شود. زیرا منجر به افزایش دستمزدها و تولید سودآور و شناور شدن سرمایه در اقتصادی رو به رشد می‌شود. تا زمانی که همه چیز به طور هماهنگ تغییر کنند، تورم زیان‌آور نخواهد بود.

علل تورم – ۵. میزان تبادلات خارجی

با قرار گرفتن در معرض بازارهای خارجی تورم می‌تواند وضعیت وخیم‌تری پیدا کند. در ایران اساس مبادلات بر پایه‌ی ریال است. در مبادلات روزانه‌، ما به عنوان مصرف کننده به میزان مبادلات با شرکای تجاری خارجی‌مان توجه چندانی نمی‌کنیم، اما با اقتصاد رو به رشد جهانی، میزان تبادلات یکی از عوامل تعیین کننده در نرخ تورم ما خواهد بود. وقتی مبادلات خارجی دچار تحولاتی شود مثلا ارزش پول ایران نسبت به پول خارجی کاهش یابد، موجب می‌شود اجناس خارجی برای مصرف کننده‌ی ایرانی گران‌تر و در مقابل کالا و خدمات ایرانی برای مصرف کننده‌ی خارجی ارزان‌تر شود.

علل تورم -3. تاثیر کشش تقاضا

تاثیرات کشش تقاضا بیش‌تر به صورت افزایش دستمزد در سیستم اقتصادی (معمولا اقتصادهای رو به رشد با نرخ بیکاری پایین) تاثیر می‌گذارد. مردم پول بیش‌تری برای خرید کالاهای مصرفی خواهند داشت. این افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی منجر به افزایش تقاضا برای تولید می‌شود. در نتیجه‌ی افزایش تقاضا، شرکت‌ها به منظور تنظیم عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را به نسبت سطح ارزش خالص فعلی مصرف کننده بالا می‌برند.افزایش بالای تقاضا برای یک کالا یا خدمات، تعیین کننده‌ی قیمت آن است. برای مثال وقتی دستمزد مردم به ازای هر ساعت کاری افزایش یابد، افراد بیشتری قصد بهسازی خانه را پیدا خواهند کرد. این افزایش تقاضا برای بهسازی خانه قیمت کالاها و سرویس‌های مربوط به آن را نیز افزایش می‌دهد. در همین راستا قیمت نقاش، متخصص الکتریک و سایر پیمان‌کاران افزایش می‌یابد تا با افزایش تقاضا به تعادل برسد. در نتیجه قیمت‌ها بالا می‌رود.

علل تورم – ۱. پول در گردش

در پاسخ به سوال تورم چیست، باید با علل آن نیز آشنا باشید. باید دید چه چیزی باعث ایجاد تورم در سیستم‌های اقتصادی می‌شود؟ برای این سوال یک جواب ساده و مورد توافق وجود ندارد، اما تعدادی نظریه وجود دارد که هر کدام از آن‌ها به نوبه‌ی خود در ایجاد تورم نقشی ایفا می‌کنند.۱. پول در گردشتورم عمدتا به علت سبقت جستن میزان پول در گردش از رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. از جایی که در طول قرن گذشته کشورهای صنعتی از استاندارد طلایی خود دور شدند، ارزش پول از طریق پول در گردش و قابل مشاهده‌ی مردم تعیین می‌شود. زمانی که بانک مرکزی تصمیم بگیرد پولی بیش از نرخ رشد اقتصادی را به چرخه‌ی مالی تزریق کند، ارزش پول سقوط خواهد کرد. دلیل این موضوع تغییر نظر مردم نسبت به وضعیت پولی است. در نتیجه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند. زیرا در حقیقت در آن زمان هر واحد پولی کمتر می‌ارزد.

دانلود 6 پایان نامه با موضوع ارزش خالص فعلی ( Net Present Value )

در این بخش امکان جستجو و دانلود پایان نامه های ارزش خالص فعلی ( Net Present Value ) از معتبرین دانشگاههای دنیا با فرمت پی دی اف pdf فراهم شده است. پایان نامه ها ارزش خالص فعلی ( Net Present Value ) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دسته بندی شده و شامل 6 عنوان در موضوع ارزش خالص فعلی ( Net Present Value ) می باشد. شما می توانید با استفاده از امکان جستجوی فراهم شده، در تمامی سندهای این بخش جستجو کنید. دانلود پایان نامه های خارجی معتبر به شما در انتخاب موضوع رساله و تهیه پروپوزال کمک شایانی می کند. همچنین دانلود پایان نامه های ارزش خالص فعلی ( Net Present Value ) معتبر و جدید، بسیار در نگارش پایان نامه و رساله مفید می باشد. ما فهرست کامل از موضوعات مرتبط با موضوع ارزش خالص فعلی ( Net Present Value ) فراهم کرده ایم. برای مشاهده تمامی موضوعات پایان نامه به صفحه مربوطه مراجعه کنید. همچنین امکان دانلود پایان نامه های پروکوئست به عنوان بزرگترین پایگاه پایان نامه خارجی فراهم می باشد. شما می توانید برای دریافت ترجمه ماشینی عنوان و چکیده ی پایان نامه ها بر روی دکمه "ترجمه گوگل" در مقابل عنوان مقاله کلیک کنید.

موضوعات مرتبط

جستجو در پایان نامه های ارزش خالص فعلی ( Net Present Value )

check error >

ثبت درخواست ترجمه این سند

درباره ما

سایت دانلود مقاله های علمی ایلرنیکا، کتابخانه ی شخصی و حامی پژوهشی شما است. هدف ایلرنیکا فراهم آوردن امکان دسترسی هرچه ‌بیش‌تر به اسناد علمی دانشگاهی انگلیسی و دانلود مقاله، دانلود کتاب و دانلود پایان نامه می‌باشد. برای اطلاع از جدیدترین پایگاه های علمی دانلود مقاله ایلرنیکا، می‌توانید به صفحه منابع کتاب‌خانه ایلرنیکا رجوع کنید.

درصورتی که نیاز به آموزش در مورد نحوه‌ی استفاده از پایگاه های علمی یا دانلود مقالات ISI دارید یا درمورد نحوه‌ی نگارش پایان نامه یا مقاله خود احتیاج به راهنمایی دارید، توصیه می‌کنیم ارزش خالص فعلی حتماً وبلاگ ایلرنیکا و یا راهنمای دانلود بخش کتاب و مقاله از پایگاه های علمی را مطالعه کنید.

مطالب جدید
دسترسی سریع

درباره ما

سایت دانلود مقالات علمی ایلرنیکا، کتابخانه ی شخصی و حامی پژوهشی شما است. هدف ایلرنیکا فراهم آوردن امکان دسترسی هرچه ‌بیش‌تر و ایجاد امکان دانلود رایگان منابع اسناد علمی دانشگاهی انگلیسی اعم از مقاله، کتاب و پایان نامه می‌باشد. برای اطلاع از جدیدترین پایگاه های علمی تحت پوشش سایت مقالات ایلرنیکا، می‌توانید به صفحه منابع کتاب‌خانه ایلرنیکا رجوع کنید.

درصورتی که نیاز به آموزش در مورد نحوه‌ی استفاده از پایگاه های علمی یا دانلود مقالات ISI دارید یا درمورد نحوه‌ی نگارش پایان نامه یا مقاله خود احتیاج به راهنمایی دارید، توصیه می‌کنیم حتماً با ثبت ایمیل خود در خبرنامه، وبلاگ ایلرنیکا و راهنمای دانلود مقاله را دنبال کنید.

به‌عنوان راهنمایی مختصر در مورد نحوه‌ دانلود مقالات و پایان‌نامه‌ها توسط ایلرنیکا می‌توان این‌گونه گفت که: با قابلیت‌های فوق‌العاده‌ی جستجوی مقالات ایلرنیکا، برای دانلود اسناد موردنظر خود به‌راحتی می‌توانید ابتدا نوع سندعلمی (مقاله، فصل‌کتاب، پایان نامه) و پایگاه علمی ISI دل‌خواه (ScienceDirect، Springer، Wiley، ASCE، IEEE، ACS، ACM ،Emerald و. ) را از نوار دانلود ایلرنیکا انتخاب کرده، عنوان سند علمی انگلیسی مدنظر را در نوار دانلود سایت مقاله ایلرنیکا وارد نموده دکمه جستجو را فشار دهید و منتظر شوید تا لینک دانلود رایگان مقاله / پایان نامه درخواست شده به شما ارائه شود.

درصورتی که تمایل ندارید از راهکار جستجوی اسناد علمی انگلیسی و مقالات ISI ایلرنیکا برای دست‌یابی به سند علمی موردنیاز خود استفاده کنید، می‌توانید عنوان مقاله / کتاب / پایان‌نامه‌ی خود را در هریک از پایگاه‌های علمی مورد پشتیبانی کتاب‌خانه ایلرنیکا جستجو کنید (برای مشاهده ی لیست پایگاه های علمی ISI مورد پشتیبانی اینجا کلیک کنید). پس از یافتن اسناد علمی مطلوب، لینک یا شناسه دیجیتال (DOI) مقاله یا کتاب انتخاب شده را در نوار دانلود مقالات علمی ایلرنیکا وارد کرده، منتظر دریافت لینک دانلود سند علمی بمانید.

برای آموزش‌های بیشتر در مورد نحوه دانلود اسناد علمی مختلف (پایان نامه، فصل‌کتاب، مقاله) از سایت دانلود مقاله ایلرنیکا، می‌توانید به صفحات راهنمای دانلود اسناد علمی و وبلاگ ایلرنیکا مراجعه کنید.

www.bamdadgharn.ir - ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها با استفاده از نرم افزار کامفار COMFAR III Expert

ارقام پیش بینی شده در جدول جریانات نقدینگی مربوط به سال های مختلف است که براساس عملکرد طرح و برای هر سال بصورت جداگانه پیش بینی می گردد و در واقع ارزش آتی یا FV می باشد. باوجود آنکه واحد این ارقام پول می باشد اما باتوجه به اینکه این ارقام در سال های مختلف بدست می آید نمی توان آنها را بایکدیگر جمع نمود. اما درصورتیکه رقم مربوط به هر سال را با استفاده از فرمول محاسبه ارزش فعلی، به ارزش روز تبدیل و با یکدیگر جمع نماییم، شاخص ارزش فعلی خالص بدست می آید که یکی از مهم ترین شاخص های مالی می باشد. براین اساس فرمول محاسبه ارزش فعلی خالص بصورت زیر خواهد بود.

NPV (i) = PV1 + PV2 + . + PVn = FV1/(1+i)+FV2/(1+i)^2+. + FVn/(1+i)^n

n مجموع دوران احداث و بهره برداری

نرخ تنزیل فرمول فوق براساس توضیحات ارائه شده در بخش های قبل یک متغیر مستقل است که از سوی تحلیل گر مالی تعیین می گردد و مقدار تعیین شده برای آن وابسته به شرایط مکانی، زمانی و نوع صنعت مورد بررسی است. از دیدگاه دیگر می توان نرخ تنزیل را بعنوان حداقل نرخ مورد انتظار از سرمایه گذاری تعریف نمود که براساس آن ارزش های آتی هر سال طرح به ارزش فعلی تبدیل می شوند. هرچه درصد تخصیص داده شده به نرخ تنزیل افزایش یابد، نرخ مورد انتظار از سرمایه گذاری افزایش، ارزش فعلی جریانات نقدی سالهای آتی کمتر و در نتیجه شاخص NPV کوچکتر خواهد بود. بعنوان مثال با در نظر گرفتن نرخ تنزیل 25 درصد برای جدول جریانات نقدی ارائه شده فوق، ارزش فعلی این جریانات بصورت زیر محاسبه می گردد.

نمونه جدول جریانات نقدینگی تنزیل شده یک طرح

جریانات نقدی تنزیل شده

با جمع جبری ارقام سالهای مختلف مربوط به ردیف جریانات نقدی تنزیل شده، شاخص NPV این طرح فرضی معادل 596،480 خواهد شد که واحد آن برابر واحد پولی است که جریانات نقدی براساس آن پیش بینی شده است. یعنی اگر واحد ارقام مندرج در جدول براساس میلیون ریال باشد واحد مربوط به شاخص NPV محاسبه شده نیز براساس میلیون ریال خواهد بود.

چنانچه مشاهده می گردد بمنظور برآورد شاخص NPV طرح ضروری است که در ابتدا جدول جریانات نقدی آن براساس هزینه ها و درآمدهای دوران احداث و بهره برداری پیش بینی و سپس با استفاده از فرمول فوق و نرخ تنزیل مورد نظر این شاخص برای طرح محاسبه گردد. البته با استفاده از نرم افزارهای دیگری نظیر Excel نیز می توان این شاخص را برای یک طرح محاسبه نمود. بدین منظور پیشنهاد می گردد که جریانات نقدی فوق را وارد Excel نموده و با وارد نمودن فرمان =NPV () در یکی از سل های مجاور جدول و تخصیص نرخ تنزیل و جریانات نقدی، این شاخص را با استفاده از فرمول Excel محاسبه و با رقم فوق مقایسه نمایید. در نرم افزارهایی نظیر کامفار، پیش بینی جریانات نقدی طرح و همچنین محاسبه شاخص NPV بصورت اتوماتیک و توسط خود نرم افزار و البته برمبنای مفروضات ورودی بدان محاسبه می گردد.

در محاسبه شاخص NPV در واقع سرمایه گذاری در طرح با سرمایه گذاری در یک بازار با نرخ سود سالانه i که همان نرخ تنزیل می باشد و به نوعی حداقل نرخ مورد انتظار از سرمایه گذاری است، مقایسه می گردد. بر این اساس در صورتیکه رقم محاسبه شده برای این شاخص در یک طرح خاص و براساس نرخ تنزیل تعیین شده، منفی گردد این طرح دارای نرخ سود سالانه کمتر از i می باشد و لذا توجیه پذیر نخواهد بود و درصورتیکه این رقم صفر و یا مثبت گردد نشانگر آن است که طرح دارای نرخ بازدهی حداقل معادل نرخ تنزیل (نرخ مورد انتظار از سرمایه گذاری) می باشد. چنانچه مشاهده می گردد تعیین نرخ تنزیل مناسب جهت محاسبه شاخص NPV و تصمیم گیری در خصوص توجیه پذیری طرح براساس آن بسیار حائز اهمیت می باشد. مطابق نمودار فوق درصورتیکه نرخ تنزیل تعیین شده برای طرح در نقطه ای قبل از محل برخورد منحنی با خط افقی قرارگرفته باشد طرح توجیه پذیر خواهد بود و به ازاء نرخ تنزیل های بیش از محل برخورد، طرح توجیه مالی نخواهد داشت.

ارزش فعلی خالص (NPV) چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

یکی از روشهای معتبر در ارزش گذاری یک پروژه اعم از خرید سهام و یا سرمایه گذاری در خرید یک شرکت و یا ماشین‌آالات تولیدی و غیره روش ارزیابی ارزش نقدینگی به‌دست آمده به قیمت امروز حاصل از فعالیت یک پروژه که برای سالها مورد استفاده قرارمی‌گیرد می‌باشد.

ارزش فعلی خالص (NPV) یک پروژه یا سهام یک شرکت در یک دوره زمانی

یکی از روشهای ارزش گذاری یک پروژه ارزش فعلی خالص (NPV) یک پروژه بیانگر تغییر ارزش خالص / ارزش سهام شرکت است که در نتیجه پذیرش پروژه در طول عمر آن حاصل می شود. این مبلغ برابر است با ارزش فعلی جریان خالص نقدی پروژه منهای هزینه اولیه سرمایه گذاری. این یکی از تکنیک های معتبر است که در بودجه بندی سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد زیرا این امر مبتنی بر رویکرد اسکونت جریان نقدینگی است.

برای روشن شدن یا بهتر بگوییم محاسبه این روش ارزیابی یک پروژه به سه عامل مهم نیازمندیم که شامل:

 1. پیش بینی جریان نقدی پس از مالیات و هزینه های مربوطه در هر دوره از پروژه مثلا یک دوره 12 ساله و یا 12 ماهه که درآمد آن بصورت ماهیانه یا سالیانه عاید می‌گردد.
 2. هزینه اولیه سرمایه گذاری
 3. نرخ بهره ای که یک واحد اقتصادی انتظار آن را دارد. این نرخ بخاطر ریسک بیشتر در سرمایه گذاری معمولا بالاتر از نرخ بانکی است.

قبل از اینکه با یک مثال مناسب موضوع ارزش گذاری یک پروژه را روشن‌تر بیان کنیم لازم است جهت روشن شدن موضوع موارد ذیل را تعریف نموده تا درک بهتری از روش ارزیابی یک پروژه داشته باشیم.

 • پیش بینی تغییر نقدی پس از مالیات در هر دوره از پروژه
 • ارزیابی اقتصادی پروژه.
 • ارزش بازیافت پروژه
 • ارزش اولیه پروژه

ارزش فعلی جریان خالص پول نقد که طی سالهای اتی به‌دست می‌آید با نرخ بهره ای تعیین می شود که نشان دهنده سوددهی یا زیان پروژه مورد بحث می‌باشد. در اکثر موارد، مناسب است که از میانگین نرخ متوسط بهره استفاده گردد.

نحوه محاسبه پروژه

 1. اولین قدم در محاسبه سود دهی و ارزش گذاری یک پروژه قیمت خرید یا سرمایه گذاری پروژه است.
 2. تخمین قیمت باز یافت پروژه بعد از یک پریود معین مثلا 10 سال
 3. تعیین نرخ بهره طی دوره استفاده از پروژه
 4. نرخ پروژه
 5. تعیین درامد مستمر یا غیر مستمر پروژه طی دوره مورد نظر. حال میپردازیم به ذکر یک مثال

فرمول محاسبه نقدینگی در طول زمان پروژه به روش NPV

به توان زمانهای طول پروژه( 1 + نرخ بهره )/ارزش فعلی= ارزش گذاری یک پروژه یا سهام یک شرکت به روش NPV NET Cash Flow

البته این در صورتی می‌باشد درآمد ماهیانه و یا سالیانه بصورت مساوی باشد.

مثال محاسبه ارزش پروژه به روش NPV

یک شرکت بافندگی تصمیم به خرید یک دستگاه تریکو بافی می‌نماید تا تولیدات خود را افزایش دهد. با توجه به اطلاعات زیر ارزش گذاری پروژه آن را انجام دهید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.