فرمول محاسبه شاخص کل


بدیهی است که زمان مانند دیگر موضوعات در حوزهٔ نگهداری و تعمیرات هم پدیده‌ای بسیار مهم به‌شمار می‌رود. به همین دلیل است که متوسط زمان تعمیر – شاخص MTTR یکی از ارزشمندترین و رایج‌ترین شاخص‌های نگهداری و تعمیرات است.

گروه نظري و پيش دانشگاهي استان مازندران

ا ين شاخص از تقسيم تعداد دانش آموزان سال اول متوسطه دريك سال تحصيلي بر تعداد دانش آموزان پايه سوم راهنمايي سال تحصيلي قبل ضربدر صد حاصل مي شود.

- از سال اول به دوم متوسطه

اين شاخص از تقسيم تعداد دانش آموزان سال دوم متوسطه دريك سال تحصيلي بر تعداد دانش آموزان سال اول متوسطه سال تحصيلي قبل ضربدر صد حاصل مي شود.

- از سال دوم به سوم متوسطه

اين شاخص از تقسيم تعداد دانش آموزان سال سوم متوسطه دريك سال تحصيلي بر تعداد دانش آموزان سال دوم متوسطه سال تحصيلي قبل ضربدر صد حاصل مي شود.

3-درصد مردودي سال اول متوسطه

درصد مردودي دانش آموزان سال اول متوسطه از تقسيم تعداد مردودين در امتحانات به تعداد شركت كنندگان در امتحانات ضربدر صد حاصل مي شود. تفاضل درصد مردودي و عدد صد ، درصد قبولي را مشخص خواهد كرد.

4-درصد فارغ التحصيلي سال سوم متوسطه نظري

اين شاخص از تقسيم تعداد فارغ التحصيلان دوره متوسطه نظري (خرداد+شهريور+دي) به تعداد شركت كنندگان در امتحانات سال سوم ضربدر صد حاصل مي شود.

5-نرخ رشد دانش آموزان متوسطه نظري

اين شاخص از تقسيم تفاضل تعداد دانش آموزان متوسطه نظري و پيش دانشگاهي دو سال متوالي بر تعداد دانش آموزان سال پايه ضربدر صد حاصل مي شود.

6-نسبت دانش آموزان دوره متوسطه نظري به دوره هاي

ابتدايي،راهنمايي و كل

اين شاخص فرمول محاسبه شاخص کل از تقسيم تعداد دانش آموزان متوسطه نظري و پيش دانشگاهي به تعداد دانش آموزان دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي و كل همان سال به دست مي آيد.

7- درصد دانش آموزان دختر و روستايي متوسطه نظري

اين شاخص از تقسيم تعداد دانش آموزان دختر و روستايي متوسطه نظري و پيش دانشگاهي به تعداد كل دانش آموزان متوسطه نظري و پيش دانشگاهي ضربدر صد حاصل مي شود.فرمول محاسبه شاخص کل

8- سهم هر رشته تحصيلي در شاخه نظري از دانش آموزان

سال دوم شاخه نظري

اين شاخص از تقسيم تعداد دانش آموزان هر رشته نظري (رياضي فيزيك ، علوم تجربي ، علوم انساني ) در سال دوم به تعداد كل دانش آموزان سال دوم شاخه نظري ضربدر صد حاصل مي شود.

9- درصد دبيران(رسمي وپيماني) مرتبط گروههاي درسي

اين شاخص از تقسيم تعداد دبيران(رسمي و پيماني) مرتبط به تعداد كل دبيران گروههاي درسي نظري ضربدر صد حاصل مي شود.

10- درصد قبولي در آزمون سراسري

اين شاخص از تقسيم تعداد پذيرفته شدگان به تعداد كل شركت كنندگان در آزمون سراسري (بجز دانشگاه آزاد اسلامي) ضربدر صد حاصل مي شود.

تفكيك : گروههاي آزمايشي پنجگانه

11- نسبت تعداد دبيرستانهاي بازديد شده توسط گروههاي

آموزشي استان و منطقه به كل دبيرستانهاي استان

اين شاخص از تقسيم تعداد دبيرستانهاي بازديد شده توسط گروههاي آموزشي استان و منطقه به تعداد كل دبيرستانهاي استان ضربدر صد به دست مي آيد.

12-نسبت تعداد دبيران شركت كننده در نشست هاي

علمي-آموزشي گروههاي آموزشي استان و منطقه

به تعداد كل دبيران استان

اين شاخص از تقسيم تعداد دبيران شركت كننده در نشست هاي علمي-آموزشي گروههاي آموزشي استان و منطقه به تعداد كل دبيران استان ضربدر صد به دست مي آيد.

13- نسبت تعداد دبيران شركت كننده در مرحلة استاني

جشنواره هاي روش تدريس به تعداد كل دبيران

اين شاخص از تقسيم تعداد دبيران شركت كننده در مرحلة استاني جشنواره هاي روش تدريس به تعداد كل دبيران استان ضربدر صد به دست مي آيد.

14- نسبت تعداد دانش آموزان متوسطه نظري عضو پژوهش سراها

به تعدادكل دانش آموزان متوسطه نظري استان

اين شاخص از تقسيم تعداد دانش آموزان متوسطه نظري عضو پژوهش سراها به تعدادكل دانش آموزان متوسطه نظري استان ضربدر صد به دست مي آيد.

15- نسبت ثبت گواهي اثر خلق شده در پژوهش سراها

به تعداد دانش آموزان عضو پژوهش سراهاي استان

اين شاخص از تقسيم تعداد آثار ثبت شده در پژوهش سراها به تعداد كل دانش آموزان عضو پژوهش سراهاي استان به دست مي آيد.

16-درصد قبولي دانش آموزان سال اول متوسطه

در دبيرستانهاي شبانه روزي عادي

درصد قبولي فرمول محاسبه شاخص کل دانش آموزان سال اول متوسطه در دبيرستانهاي شبانه روزي عادي از تقسيم تعداد قبولين در امتحانات به تعداد شركت كنندگان در امتحانات ضربدر صد حاصل مي شود. تفاضل درصد قبولي و عدد صد ، درصد مردودي را مشخص خواهد كرد.

17-درصد فارغ التحصيلي سال سوم متوسطه در دبيرستانهاي شبانه روزي عادي

اين شاخص از تقسيم تعداد فارغ التحصيلان دبيرستانهاي شبانه روزي عادي (خرداد+شهريور+دي) به تعداد شركت كنندگان در امتحانات سال سوم ضربدر صد حاصل مي شود.

18-درصد قبولي دانش آموزان سال اول متوسطه

در دبيرستانهاي لازم التوجه

درصد قبولي دانش آموزان سال اول متوسطه در دبيرستانهاي لازم التوجه از تقسيم تعداد قبولين در امتحانات به تعداد شركت كنندگان در امتحانات ضربدر صد حاصل مي شود. تفاضل درصد قبولي و عدد صد ، درصد مردودي را مشخص خواهد كرد.

19-درصد فارغ التحصيلي سال سوم متوسطه در دبيرستانهاي لازم التوجه

اين شاخص از تقسيم تعداد فارغ التحصيلان دبيرستانهاي لازم التوجه (خرداد+شهريور+دي) به تعداد شركت كنندگان در امتحانات سال سوم ضربدر صد حاصل مي شود.

20- درصد قبولي فارغ التحصيلان دوره پيش دانشگاهي

مراكز نمونه دولتي در آزمون سراسري

اين شاخص از تقسيم تعداد پذيرفته شدگان به تعداد كل فارغ التحصيلان دوره پيش دانشگاهي مراكز نمونه دولتي شركت كننده در آزمون سراسري (بجز دانشگاه آزاد اسلامي) ضربدر صد حاصل مي شود.

21- ميانگين معدل كتبي فارغ التحصيلان خرداد ماه

دبيرستانهاي نمونه دولتي

اين شاخص از تقسيم مجموع معدلهاي كتبي فارغ التحصيلان دبيرستانهاي نمونه دولتي به تعداد فارغ التحصيلان در خردادماه بدست مي آيد.

تفكيك : رشته تحصيلي

22- ميانگين نمره كتبي دروس هدف در امتحانات نهايي

اين شاخص از تقسيم مجموع نمرات كتبي دانش آموزان در امتحان نهايي خردادماه هر درس به تعداد شركت كنندگان در امتحان آن درس بدست مي آيد.

23- تعداد دبيرستانهاي هوشمند

24- ميزان جذب 12 درصد اعتبارات عمراني براي تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دبيرستانها

25-سرانه دانش آموزان شاخه نظري

این وبلاگ توسط گروه آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی استان مازندران جهت اطلاع رسانی به همکاران محترم فرهنگی و تمامی کسانی است که به مسائل تعلیم و تربیت علاقمندند تنظیم شده است. ما را از نقطه نظرات خود محروم نفرمائید.

شاخص MTTR – متوسط زمان تعمیر (راهنمای کامل)

این پست سومین قسمت از مجموعه یادداشت‌های ما دربارهٔ شاخص های نگهداری و تعمیرات است. در این پست از هر آن‌چه که لازم است دربارهٔ شاخص متوسط زمان تعمیر (که با عنوان متوسط زمان تعمیر نیز خوانده می‌شود) یا شاخص MTTR (Mean Time to Repair) بدانیم صحبت خواهیم کرد. از نحوه محاسبه شاخص MTTR گرفته تا مزایای آن و چگونگی بهبود آن.

شاخص متوسط زمان تعمیر یا شاخص ‏MTTR چیست؟

این روزها همه‌چیز سریع شده است. خرید‌های آنلاین در کم‌تر از ۲۴ ساعت تحویل داده می‌شوند. کامپیوترها سفارش شما را در رستوران‌ها می‌گیرند تا شما بتوانید غذای خود را سریع‌تر دریافت و میل کنید. گرفتن بلیت پرواز با یک اپلیکیشن تلفن همراه تنها یک یا دو دقیقه طول می‌کشد. ​

بدیهی است که زمان در حوزهٔ نگهداری و تعمیرات هم مثل دیگر حوزه‌ها پدیده‌ای بسیار مهم به‌شمار می‌رود. مسالهٔ اهمیت زمان برای تیم‌های نگهداری و تعمیرات و تاسیسات تولید از مدت‌ها پیش مساله‌ای بسیار حیاتی است. به همین دلیل است که متوسط زمان تعمیر – شاخص MTTR یکی از ارزشمندترین و رایج‌ترین شاخص‌های نگهداری و تعمیرات است. ​

ممکن است ارتباط ضعیفی بین زمان پدیدار شدن یک خرابی در تجهیز و زمانی که تولید دوباره آغاز می‌شود وجود داشته باشد. در این‌صورت شاخص MTTR مثل یک زنگ خطر کار می‌کند، که به کمک آن می‌توان از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کرد.

متوسط زمان تعمیر روشی در عملیات نگهداری و تعمیرات است که به وسیلهٔ آن می‌توان سرعت واکنش به یک مشکل در تجهیزات و تعمیر آن را اندازه‌گیری کرد. شاخص MTTR متوسط زمان لازم برای تکمیل یک وظیفهٔ تعمیراتی در عملیات نگهداری و تعمیرات است. این شاخص از لحظهٔ تشخیص خرابی تا لحظه بازگشت تجهیز به روند تولید مورد سنجش قرار می‌گیرد. تحلیل MTTR دریچه‌ای برای بهبود فرایند‌های نگهداشت و دستیابی به بهره‌وری بیشتر در سراسر سازمان باز می‌کند. ​

فرمول محاسبهٔ شاخص MTTR

شاخص MTTR با تقسیم کل زمان صرف شده تعمیراتی بر روی یک تجهیز در نگهداشت واکنشی بر تعداد دفعاتی که در یک دوره مشخص این تجهیز از کار افتاده است، محاسبه می‌شود. واحد محاسبهٔ شاخص MTTR اغلب بر اساس واحد «ساعت» است.

به عنوان مثال، ممکن است یکی از تجهیزات شما در طول فرایند تولید در سال گذشته شش بار خراب شده‌ باشد. کل زمان صرف شده برای تعمیر دارایی در طول همهٔ شش‌بار خرابی، ۴۴ ساعت بوده است. در فرمول محاسبه شاخص کل این حالت، محاسبه MTTR به این صورت خواهد بود:

شاخص متوسط زمان تعمیرات = ۴۴ ساعت زمان صرف شدهٔ تعمیراتی ÷ ۶ بار خرابی

شاخص متوسط زمان تعمیرات = ۴۴ ÷ ۶

شاخص متوسط زمان تعمیرات = ۷.۳۳ (هفت ساعت و ۳۳ دقیقه)

زمانی که متوسط زمان تعمیرات را محاسبه می‌کنید، مهم است که این زمان شامل زمان صرف‌شده برای تکمیل تمام عناصر دستور‌کار و فرایند تعمیر نیز باشد. این موارد به شرح زیر هستند:

 • اطلاع‌رسانی به تکنسین‌ها
 • تشخیص مشکل
 • رفع مشکل
 • خنک‌سازی تجهیز
 • مونتاژ مجدد، ترازبندی و کالیبراسیون تجهیز
 • اعمال تنظیمات، آزمایش و راه اندازی تجهیز برای تولید

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که از فرمول محاسبهٔ شاخص متوسط زمان تعمیر در هنگام عملیات‌های نت بابرنامه (Planned Maintenance) یا خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. ​

همچنین هنگام محاسبهٔ شاخص MTTR دو نکتهٔ مهم دیگر را باید در‌نظر گرفت. اولی این که وظایف تعمیراتی باید به ترتیب ثابتی انجام شوند. و دوم این که اقدامات تعمیراتی توسط تکنسین‌هایی که به درستی آموزش‌دیده اند انجام شود. ​

بدیهی است که زمان مانند دیگر موضوعات در حوزهٔ نگهداری و تعمیرات هم پدیده‌ای بسیار مهم به‌شمار می‌رود. به همین دلیل است که متوسط زمان تعمیر – شاخص MTTR یکی از ارزشمندترین و رایج‌ترین شاخص‌های نگهداری و تعمیرات است.

استخراج یک معیار جهانی برای شاخص MTTR برای مقایسهٔ آن با وضعیت این شاخص در تاسیسات شما امری دشوار است. آن‌چه که به عنوان معیار جهانی شاخص MTTR در نظر گرفته می‌شود، به عوامل متعددی چون نوع دارایی‌ای که تحلیل می‌کنید، عمر آن، و میزان اهمیت آن برای تولید بستگی دارد. با این حال، به عنوان یک قاعده کلی، بهترین تیم‌های نگهداری و تعمیرات در جهان دارای زمان میانگین تا تعمیر کم‌تر از ۵ ساعت هستند. ​

از شاخص MTTR برای چه کارهایی استفاده کنیم؟

زمان میانگین تا تعمیر می‌تواند اطلاعات زیادی در مورد سلامت دارایی‌های یک سایت صنعتی و فرایند‌های نگهداری و تعمیرات آن به شما بدهد. تجزیه و تحلیل شاخص MTTR امکان فرمول محاسبه شاخص کل اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر و داده‌محور و به حداکثر رساندن ظرفیت استفاده از منابع را می‌دهد. ​

۱. تصمیم‌گیری دربارهٔ تعمیر یا تعویض

با افزایش عمر تجهیزات، شاخص MTTR روند صعودی به خود می‌گیرد، به این معنی که تعمیر یک تجهیز در صورت خرابی زمان بیشتری را از تیم نگهداشت می‌گیرد. زمانی که این اتفاق می‌افتد، وقت آن است که تصمیم بگیرید که تعمیر دیگری انجام دهید یا فرمول محاسبه شاخص کل تصمیم به تعویض قطعه‌ای بگیرید. زمانی که MTTR را محاسبه می‌کنید، قادر به اندازه‌گیری هزینه‌های آتی برای تجهیز موجود و هزینه‌ٔ عقب ماندن تولید به سبب خرابی آن تجهیز خواهید بود. مقایسه این هزینه‌ها با هزینه‌های یک ماشین یا قطعهٔ جدید آسان است، زیرا می‌توان با داده‌های قطعی انتخاب کرد که آیا تجهیز گران‌قیمتی را بخریم که با خرابی‌های کم‌تری روبرو شویم و تعمیر قطعات آن نیز آسان خواهد بود یا نه. با تمام این اطلاعات، می‌توانید تصمیماتی بگیرید منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌های شما در حال حاضر و در بلند‌مدت شود. ​

۲. اصلاح فرایند دستور‌کار

محاسبه و پیگیری مستمر زمان میانگین تا تعمیر به شما این امکان را می‌دهد که مشکلات فرایند دستور‌کار خود را کشف کرده و سنجه‌هایی برای اصلاح آن‌ها تعیین کنید. اگر شاخص MTTR اعداد بالاتری را نشان دهد، به این معنی است که یک پیوند ضعیف بین زمانی که یک شکست مشاهده می‌شود و زمانی که تولید دوباره شروع می‌شود، وجود دارد. شاخص MTTR مثل یک زنگ خطر کار می‌کند، و می‌توان با استفاده از آن از بروز ناکارآمدی‌ها و مشکلات بیشتر جلوگیری کرد با این زنگ خطر می‌شود خلاء‌ها و مشکلاتی چون نحوه اطلاع‌رسانی خرابی به تکنسین‌ها، در دسترس بودن منابع تعمیر (مانند کتابچه‌‌های راهنما) ، یا سطح آموزش تیم در مورد یک تجهیز خاص را شناسایی کرد و سعی در برطرف ساختن آن‌ها نمود. شاخص MTTR این نقص‌ها را یکی پس از دیگری در جهت تقویت فرایند دستور‌کار‌ها به ما نشان می‌دهد. ​

۳. سازماندهی قطعات یدکی

در محاسبهٔ شاخص MTTR زمان انتظار برای تحویل قطعات درنظر گرفته نمی‌شود، اما دقایق و ساعاتی که صرف پیدا کردن قطعات یدکی شده است در آن لحاظ می‌شود. اگرچه ممکن است از بیرون پیدا کردن یک قطعه ساده و سریع به نظر برسد اما وقتی پای صحبت تیم‌های نگهداشت بنشینید متوجه خواهید شد که این کار چندان هم ساده نیست. بخش‌های مختلف انبار ممکن است با قطعاتی که لیبل و کد اشتباهی خورده‌اند، یا اشتباه جا‌گذاری شده‌اند و همین‌طور موجودی‌های از رده خارج در وضعیتی کاملاً به‌هم‌ریخته باشند. شاخص MTTR‌ای با عدد بالا می‌تواند نشانه مدیریت نامناسب موجودی باشد که خود می‌تواند باعث تاخیر در عملیات تعمیر و تشدید نقص تجهیز شود. حداقل کاری که این شاخص در این دست مشکلات می‌تواند برای شما بکند این است که به شما بینش مورد نیاز برای بکارگیری یک سیستم بهتر برای قطعات یدکی‌تان را بدهد. ​

چگونه عدد شاخص MTTR را بهبود (کاهش) دهیم

MTTR تنها یک عدد است که یا در اکسل و یا در داشبورد‌ها و گزارش‌های نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات به نمایش در‌می‌آید؛ مهم آن است که بررسی و تحلیل این شاخص منجر به تصمیم‌گیری‌های بهتر، اعمال تغییرات برای بهینه‌سازی و بهود عملکرد نگهداشت و تجهیزات شود. تجزیه و تحلیل میانگین زمان تعمیر قادر است به شما چشم‌اندازی از نقاط ضعف در تاسیسات و تجهیزات خود بدهد تا آن‌ها را به نقاط قوت خود تبدیل کنید، و از طریق آن به پاداشی چون کاهش خرابی‌ها و توقف‌ها و افزایش بهره‌وری دست یابید.

برای کاهش نمرهٔ شاخص MTTR ، باید هر دو متغیر موجود در فرمول محاسبهٔ شاخص را ارزیابی کرده و تلاش کنید هر دو را کاهش دهید. اگرچه از لحاظ ریاضی، کاهش تعداد تعمیرات به خودی خود باعث کاهش شاخص MTTR نمی‌شود (اگر کل زمان نگهداشت واکنشی – تعمیراتی ثابت بماند) اما در عمل، کاهش تعداد کل تعمیرات همیشه منجر به کاهش زمان صرف شده در نگهداشت تعمیراتی می‌شود.

۱. کاهش زمان کل نت واکنشی (تعمیراتی)

از لحظه‌ای که سوء عملکرد در دارایی تشخیص داده می‌شود، زمان کل نت واکنشی هم شروع می‌شود و این زمان فقط پس از رفع مشکل است که پایان می‌یابد. این موضوع ما را به اولین مشکل بزرگ‌مان می‌رساند: زمان زیادی بین نقص کشف شده و گزارش آن به یک تکنسین مناسب صرف می‌شود. در این‌صورت، پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت نگهداشت کارآمدتر می‌تواند راه‌حل مشکل باشد. اگر تکنسین مشکلی دارد و به شکل فیزیکی در سازمان حضور ندارد، به دنبال همکاری باشید که بتواند از راه دور کمک‌هایی را ارائه دهد. همچنین باید آماده باشید تا کارمندان خود را برای انجام سریع بررسی‌ها آماده کنید.

به همین ترتیب، زمان تعمیر بیش از حد یک تجهیز هم ممکن است نشانهٔ هشداری برای جایگزینی قطعات خاصی باشد. اگر هزینه‌های تعمیر و کاهش بهره وری ایجاد شده در هنگام خرابی تجهیز را با هم ترکیب کنیم، به احتمال بسیار زیاد جایگزینی تجهیزات صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

۲. کاهش تعداد اقدامات تعمیراتی

راه‌حل فرمول محاسبه شاخص کل هر مشکلی پیش از هر چیز در تیم نگهداشت شما است. اگر یک اپراتور متوجه شود که یک ماشین یا تجهیز عملکرد ضعیفی نسبت به استاندارد‌های تعیین‌شده‌اش دارد، باید سریعاً با یک تکنسین تماس بگیریم. اقدام سریع می‌تواند از مشکلات جدی‌تر برای تجهیز و توقف کامل تولید جلوگیری کند. در موارد اضطراری، مدیر عملیات فنی باید در دسترس باشد تا سریع واکنش نشان دهد و پروتکل‌های تعیین‌شده را به همراه تیم خود مرور و بررسی کند.

تقریباً همه تجهیزات نیاز به بازنگری و بازرسی‌های دوره‌ای دارند. در مورد ماشین‌آلات سنگین، توصیه اکید بر تعویض منظم بعضی از اجزای مکانیکی (اغلب به صورت سالانه) است. چیزی که ممکن است هنوز از آن اطلاع نداشته باشید این است که می توانید برخی از اعلانات و هشدار‌ها را با کمک ویژگی‌های نرم‌افزارهای نگهداری و تعمیرات از جمله نرم افزار نگهداری و تعمیرات پگاه آفتاب خودکار کنید و اطمینان حاصل کنید که همه تعمیرات سر موعد مقرر خود انجام می‌شود. امکانی که باعث کاهش تعداد دفعات تعمیر خواهد شد.

۳. استانداردسازی و تنظیم دقیق فرایند‌ها

وقتی صحبت از فرایند‌های نگهداری و تعمیرات به میان می‌آید هیچ چیزی به اندازهٔ جزئیات اهمیت ندارد. از آنجا که شاخص MTTR تحت تأثیر کوچکترین فرمول محاسبه شاخص کل عمل‌ها (یا بی‌عملی‌ها) قرار می‌گیرد، بسیار مهم است که هر مرحله از فعالیت تعمیراتی به روشنی برای همه افراد درگیر در این فرایند، از جمله اپراتورها، تکنسین‌ها، مدیران موجودی و دیگرا نفرات درگیر مشخص شود.

به عنوان مثال، اپراتورها ممکن است یک دستور کار را تکمیل کنند اما آیا آن‌ها قالبی مشخص که تضمین‌کنندهٔ تکمیل جامع اطلاعات و پایداری آن هست را در اختیار دارند؟ هم‌چنین تکنسین‌ها ممکن است لیست کاری برای تعمیر داشته باشند، اما آیا دستورالعمل‌های تعمیراتی به اندازه کافی کامل هستند؟ آیا مشخصات دقیق و یا اندازه‌گیری‌ها به صورت دقیق مشخص شده‌اند؟ بهبود شاخص MTTR به معنای نگاه کردن به تمام این عناصر و توجه به این نکته است که چه چیزی را می‌توان به خوبی تنظیم کرد. نتیجه چنین رویکردی دستورالعمل‌های استانداردی خواهد بود که کیفیت استانداردی از کار و نتایج را به دنبال خود دارد. ​

۴. دسترسی‌پذیری بیشتر منابع

در فرایند تعمیر، زمانی که تکنسین‌ها زمان خود را صرف کاوش در تاریخچهٔ دارایی، دفترچه‌های راهنمای تجهیز، فرایند‌های استاندارد عملیات (SOP)، نمودار‌ها و دیگر اسناد کلیدی می‌کنند، به میان آوردن مشکلات غیرضروری تنها باعث بالاتر رفتن عدد شاخص MTTR می‌شود. یک راه ساده برای جلوگیری از این مشکلات و موانع کوچک غیرضروری این است که منابع مورد نیاز تیم نگهداشت را همیشه در دسترس آن‌ها قرار دهید. رفت و برگشت مدام به دفتر برای یافتن چیزی، تلاش برای پیدا کردن پرونده‌های گم‌شده، و تلاش برای فهم اسناد قدیمی همه از مواردی هستند که موجب اتلاف وقت و انرژی تیم نگهداشت می‌شود. در عوض می‌توان تمام این دردسرها، که اغلب ناشی از استفاده از فایل‌های فیزیکی و دستی انجام دادن کارها است، را با دیجیتالی کردن پرونده‌ها و فایل‌ها پایان داد، تا تیم نگهداشت همیشه به اطلاعات و منابع لازم خود تنها با یک کلیک دسترسی داشته باشد. در فضای دیجیتال نگهداری و تعمیرات را می‌توان سریع‌تر پیش برد و عدد شاخص MTTR را با افزایش بهره‌وری نیروها کاهش داد. ​

۵. ایجاد کد‌های خرابی و استفاده از آن‌ها

اگر شما ندانید منبع ایجاد مشکل در یک تجهیز یا دارایی چیست، تکنسین‌ها هم قادر نخواهند بود آن را تعمیر کنند. هر چه زمان بیشتری طول بکشد تا منبع خرابی مشخص شود، شاخص MTTR بدتر خواهد شد. راه‌حل، آسان‌تر کردن تشخیص یک مشکل است. بهترین راه برای انجام این کار از طریق کدهای شکست یا خرابی است.

کدهای خرابی راهی برای سازماندهی و لیست کردن رایج‌ترین دلایل خرابی هستند تا بتوان به وسیلهٔ آن مشکل مربوطه را به یک تکنیسین ارجاع داد. تعیین دلیل خرابی یک تجهیز بدون کدهای خرابی می‌تواند سخت شود چون در این صورت باید اقدام به آزمون و خطاهایی وقت‌گیر نمود. استفاده از کدهای خرابی، مانع این تلاش‌های بیهوده و بی‌حاصل خواهد شد و به شما این امکان را می‌دهد که کار را سریع‌تر انجام دهید. ​

ایجاد پایه‌ای برای موفقیت با شاخص MTTR

اگر نگهداشت را مسابقه‌ای برای رسیدن از نقطه آ به نقطه ب فرض کنیم، اندازه‌گیری زمان میانگین تا تعمیر به شما نقشه راهی برای اجتناب از ترافیک و رسیدن سریع‌تر، بهتر و ایمن‌تر به خط پایان می‌دهد. یک MTTR سالم به این معناست که تکنیسین‌های شما به خوبی آموزش‌دیده‌اند، موجودی به خوبی مدیریت می‌شود و نت با برنامهٔ شما طبق اهداف پیش‌بینی شده پیش می‌رود. شاخص MTTR به شما این بینش را می‌دهد که مسائل و مشکلات مخفی و ناشناخته در فرایندهای نگهداری و تعمیرات خود را کشف کنید تا بتوانید با پی بردن به ظرفیت نهایی آن‌ها زمان کمتری را صرف حل مشکلات کرده و بر روی تولید محصولات با کیفیت تمرکز کنید. ​

قسمت اول شاخص‌های نگهداری و تعمیرات: شاخص MTBF | شاخص میانگین زمان بین خرابی‌ها

قسمت دوم شاخص‌های نگهداری و تعمیرات: شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (شاخص OEE)

مرکز پژوهش‌ها نحوه محاسبه شاخص تولید و فروش شرکت‌های بورسی را بررسی کرد

مرکز پژوهش‌ها نحوه محاسبه شاخص تولید و فروش شرکت‌های بورسی را بررسی کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به معرفی و نحوه محاسبه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس پرداخت.

به گزارش برنا، از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به معرفی و نحوه محاسبه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس پرداخت.

در این گزارش بیان شده: تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. در حال حاضر، شاخص تولید صنعت توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و همچنین شاخص قیمت صنعت به صورت فصلی توسط مرکز آمار و ماهیانه توسط بانک مرکزی، منتشر می شود. با این حال تا کنون هیچ یک از نهادهای آماری اقدامی در جهت انتشار شاخص فروش صنعت انجام نداده اند. از طرفی، آمارهای تولید و قیمت نیز چندین ضعف اساسی دارد که مهم ترین ضعف این آمارها وقفه سه ماهه در انتشار داده ها و بعضاً متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهیانه است.

در این گزارش تصریح شده: این گزارش به عنوان گزارش پشتیبان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران، بخش صنعت و معدن» (شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های پذیرفته شده در بورس) آماده شده است که هدف اصلی آن ارائه یک روش قابل قبول برای محاسبه شاخص صنعت بر اساس استانداردهای بین المللی است. روش مورد استفاده در این گزارش، محاسبه شاخص تولید، فروش و قیمت بر حسب معیار پاشه و لاسپیرز و ایجاد شاخص فیشر از میانگین هندسی دو شاخص لاسپیرز و پاشه است. در نهایت جهت ایجاد شاخص کل، شاخص تولید، فروش و قیمت هر صنعت در ضریب اهمیت آن صنعت (ارزش افزوده ناخالص در سال پایه یا سال مورد نظر) ضرب می شود.

در این گزارش تاکید شده: مقایسه شاخص تولید صنعت محاسبه شده ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس با آمار نهادهای آماری نشان از هم حرکتی قابل توجه این شاخص با شاخص های تولید شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دارد. این موضوع حتی در سطح زیربخش ها نیز مشهود است. انتظار می رود ارائه این شاخص بتواند به عنوان جایگزینی نزدیک از شاخص های صنعت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تحلیل های به روزتر فرمول محاسبه شاخص کل در اختیار نمایندگان محترم مجلس و سایر سیاستگذاران از وضعیت تولید، فروش و قیمت صنعت قرار دهد.

نسبت P/E چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

آشنایی با اصطلاحات بازار بورس و نحوه محاسبه آنها در تصمیم‌گیری برای خرید هر سهم و چگونگی سرمایه گذاری کمک زیادی به ما خواهد کرد و به هر حال شناخت این اصطلاحات به ما کمک می‌کند نسبت به بازاری که در آن سرمایه گذاری می‌کنیم شناخت بهتری داشته باشیم.

نسبت P/E چیست؟

علاقه‌مندان بازار بورس به احتمال قوی بارها نام نسبت p/e را شنیده‌اند. p حرف اول کلمه price به معنی «قیمت» و e حرف اول کلمه earning per share به معنی «سود» است. نسبت p/e سهم خلاصه شده عبارت تقسیم قیمت بر سود است، که در اصطلاح به آن نسبت قیمت به درآمد هم می‌گویند. برای محاسبه p/e سهم، قیمت فعلی سهم را بر درآمد هر سهم تقسیم می‌کنیم.

به عنوان مثال فرض کنید؛ شرکتی در حال حاضر 1000 تومان قیمت دارد و سودی که برای سال جاری پیش‌بینی کرده است برابر با 100 تومان است. برای محاسبه p/e این شرکت، قیمت روز آن را بر سودی که دارد تقسیم می‌کنیم:

حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا محاسبه نسبت p/e سهام تا این اندازه مهم است؟ تا جایی‌که یکی از فاکتورهای اساسی انتخاب یک سهم محسوب می‌شود و همواره در بین سرمایه‌گذاران کاربرد دارد. شاید به عقیده عده‌ای از سرمایه‌گذاران که از این نسبت به درستی استفاده نمی‌کنند، نسبت p/e چندان مفید نباشد، اما در جایی که بحث ارزشگذاری سهام مطرح می‌شود، بالا یا پایین بودن p/e سهام می‌تواند یکی از معیارهای مهم باشد.

محاسبه p/e ساده است، اما تفسیر آن به سادگی محاسبه‌اش نیست. به همین منظور در ابتدا مفهوم این نسبت را شرح می‌دهیم و با کاربرد آن بیشتر آشنا می‌شویم.

نسبت P/E چه کاربردی دارد؟

محاسبه عدد p/e غالباً به دو منظور صورت می‌گیرد. در یک نگاه ساده، با محاسبه عدد p/e سهم، در اصل می‌خواهیم به این مطلب دست پیدا کنیم، که چند سال طول می‌کشد تا سرمایه ما برگردد. به عنوان مثال؛ اگر عدد p/e سود بانکی برابر با 10 باشد، به این معنی است که ده سال زمان می‌برد که به همان میزان پولی که برای خرید سهم گذاشته‌ایم، سود کنیم.

در تعبیر دوم و مهم‌تر، این نسبت به ما می‌گوید قیمت یک سهام چند برابر بیشتر از سود سالیانه آن است. هر سرمایه‌گذاری به امید بازدهی سرمایه خود معامله می‌کند و قبل از سرمایه‌گذاری حساب و کتاب میزان سود سرمایه خود را به دست می‌آورد. در واقع با محاسبه این نسبت سرمایه‌گذار انتظارات خود از بازدهی سهام را برای خود مشخص می‌کند اینکه برای یک ریال سهامی که خریداری کرده است قرار است در آینده چند درصد بازدهی دریافت کند.

به تعبیر ساده‌تر نسبت p/e به سرمایه‌گذار می‌گوید که، یک سهام چند درصد سوددهی دارد. نسبت p/e سهام تنها ابزار برای ارزش‌گذاری سهم نیست بلکه یکی از ابزارهایی است که برای ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش‌های دیگری برای ارزش‌گذاری سهام وجود دارد.

برای فهم بهتر، در مثالی که در بالا ذکر شد فرض بر این گرفتیم که اگر p/e سود بانکی برابر با 10 باشد. به این معنی است که شما حاضرشده‌اید به ازای هر ۱ ریال سودی که از بانک دریافت می‌کنید 10 ریال پرداخت بکنید و یا در تفسیر دیگر، همان‌طور که گفته شد، اگر p/e برابر 10 است به این معنی است که 10 سال زمان می‌برد تا سرمایه شما از طریق سود‌ی که دریافت می‌کنید، برگردد.

انواع P/E

p/e دنباله‌دار: این نوع p/e همان است که در مثال ابتدای مطلب برای شما توضیح دادیم و نحوه محاسبه آن از تقسیم قیمت روز سهم بر سود (eps) به دست می‌آید. گفتیم که این نسبت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حاضر هستند بایت هر ۱ ریال سود شرکت، چند ریال پرداخت کنند. پس هر چقدر قیمت سهام تغییر کند این نسبت به همان میزان تغییر خواهد کرد.

p/e برآوردی، تحلیلی یا پیشتاز: این نسبت با در نظر گرفتن عواملی مانند نرخ رشد سود شرکت، نرخ بهره بانکی، تورم و …. و با استفاده از روش‌های خاص محاسبه می‌شود وهمانی است که برای ارزش‌گذاری مورد استفاده قرارمی گیرد. برای محاسبه ارزش شرکت نیز از این روش استفاده می‌شود به این صورت که بعد از محاسبه آن، نسبت را در سود (eps) برآوردی سال آینده شرکت ضرب می‌کنیم و ارزش شرکت را نیز به دست می‌آوریم. محاسبه سود شرکت توسط تحلیلی که خود انجام می‌دهیم به نوعی، کامل‌ترین نوع ارزش‌گذاری بر مبنای p/e خواهد بود.

می‌توان گفت تفاوت بین p/e دنباله‌دار و p/e تحلیلی این است که p/e دنباله‌دار آن چیزی است که در حال حاضر برای یک سهم وجود دارد. درحالی‌که p/e تحلیلی یا پیشتاز آن p/e است که انتظار می‌رود در آینده سهم به آن برسد. به عنوان مثال p/e سهمی در بازار 4 باشد و ما با محاسبه p/e تحلیلی عدد 5 را به دست بیاوریم، در واقع انتظار داریم در آینده p/e سهم به عدد 5 برسد.

حال سؤال اینجاست که بالا و یا پایین بودن p/e یک سهام نشان دهنده چیست؟ آیا سهمی که p/e آن بالاست، ارزنده است و یا عکس این مطلب صادق است.

P/E بالا و P/E پایین نشان دهنده چه چیزی هستند؟

اگر مفهوم دو نوع p/e که در بالا به آن اشاره شد را درک کرده باشید، متوجه می‌شوید که برای چه p/e برای بعضی از سهم‌های بازار بالا و برای برخی دیگر پایین است. زمانی که p/e شرکتی بالا باشد، یعنی بازار توقع دارد که سود آن شرکت در آینده رشد پیدا بکند و هرگاه p/e سهم شرکتی پایین باشد، نشان‌دهنده این است که بازار انتظار دارد در آینده سود آن شرکت کاهش پیدا کند.

نکته دیگر این که هر چه قیمت سهم بالاتر برود p/e نیز افزایش پیدا می‌کند و هر چه سهم قیمت آن نزولی شود p/e نیز کاهش می‌یابد.

در محاسبه ارزش سهم با روش محاسبه p/e، باید بدانید که هرگاه قیمت آن سهم در بازار بیشتر از قیمت محاسباتی شما باشد، یعنی آن سهم ارزنده نیست و هرگاه قیمت سهم در بازار کمتر از آن عدد باشد، به این معنی است که آن سهم ارزنده است و رشد خواهد کرد. البته این به شرطی است که شما نسبت p/e را به درستی محاسبه کرده باشید.

بالا یا پایین بودن نسبت p/e با در نظر گرفتن دو فاکتور زیر تشخیص داده می‌شود.

زمانی که یک شرکت نرخ رشد پایین داشته باشد، در حالی که هنوز یک p/e بسیار بالا دارد مشخص می‌شود که مشکل و اشتباهی وجود دارد. در واقع این احتمال وجود دارد که سهام بیش از ارزش خود قیمت‌گذاری شده باشد. در این شرایط لازم است نسبت p/e را بر اساس سود پیش بینی شده محاسبه کرد.

مقایسه p/e شرکت‌ها زمانی مفید است که هر دو شرکت در یک صنعت فعال باشند. برای مقایسه p/e شرکتی که در صنعت سیمان فعال است با شرکتی که در گروه پتروشیمی قرار دارد اشتباه است. چون چشم‌انداز، سود و رشد در صنعت‌های مختلف متفاوت است. حال اگر یکی از شرکت‌های صنعت سیمان p/e حدود 20 داشته باشد و شرکتی دیگر خیلی بیشتر از 20 باشد یعنی یا حباب قیمتی وجود دارد و یا به دلیلی انتظارات بازار از این شرکت بالا رفته و به زودی قیمت آن کاهش پیدا می‌کند و یا اینکه سهام شرکت سودآوری خواهد داشت.

نکاتی درباره P/E در بورس

 • در بالا اشاره کردیم که، بالا یا پایین بودن p/e یعنی بازار چه توقعی از سودآوری سهم دارد. اما توجه داشته باشید که در بسیاری از موارد بازار اشتباه می‌کند، شما نباید به انتظار بازار کفایت کنید. سعی کنید نحوه صحیح محاسبه p/e را یاد بگیرید وخودتان از آن استفاده کنید.
 • همان‌طور که اشاره شد، محاسبه p/e سهام تنها یک ابزار برای ارزش‌گذاری شرکت است، بهتر است برای خرید سهام علاوه بر استفاده از این ابزار، از ابزارهای با نسبت کاربردی بیشتر نیز استفاد ه شود.
 • برای شرکت‌های زیان ده، محاسبه p/e کاربردی ندارد. زیرا وقتی سود یک شرکت منفی است در واقع، درآمدی ندارد و عملا تقسیم قیمت به درآمد منتفی است.
 • نکته قابل ذکر دیگر این است که متوسط نسبت p/e کل بازار بورس نیز قابل محاسبه است. این نسبت در کشورهایی چون آمریکا که تورم پایینی دارند، بین ۱۵-۲۵ در نوسان است ولی در ایران به علت تورم بالا و وضعیت اقتصادی بی‌ثبات، این نوسان بسیار پایین است و معمولاً بین ۱۰-۴ است. همچنین ممکن است نوسانات موجود p/e بین صنایع و حتی شرکت‌ها نیز اختلاف زیادی داشته باشد.
 • از آنجا که قیمت سهام منعکس‌کننده طرز فکر سرمایه‌گذاران نسبت به ارزش آن سهم است و به تعبیری رشد آینده سهام به رشد قیمت آن بستگی دارد. شرکتی که نسبت به آینده سهام خود خوش‌بین است سعی در آن دارد که سودآوری چشم‌گیری داشته باشد.
 • اگر یک شرکت نسبت p/e بالاتر از بازار یا متوسط صنعت داشته باشد، به این معنی است که بازار انتظار بزرگی از این شرکت در طی ماه‌ها و سال‌های آینده دارد و برای سرمایه‌گذاری مناسب است.
 • اگر یک شرکت p/e پایینی داشته باشد ممکن است به آن معنا باشد که بازار آینده شرکت را در حال رفتن به سمت مشکلات می‌بیند. به تعبیر دیگر دلیل افت p/e می‌تواند نشان دهنده این موضوع باشد که سود مورد انتظار به دست نیامده است و خرید سهم این شرکت مناسب نیست.

سخن آخر

یکی از اشتباهات متداول که سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای مرتکب آن می‌شوند این است که تنها به اتکای p/e سهم می‌خرند. هیچ تضمینی وجود ندارد که سهمی که هم اکنون p/e آن بالاست در آینده به سرعت پایین نیاید و از سوی دیگر، توجه داشته باشید که حتی اگر قیمت یک سهم زیر ارزش واقعی خود باشد، ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها طول بکشد تا بازار بتواند ارزش آن را اصلاح کند. پس خرید سهام تنها با توجه به ابزار ساده p/e بسیار ساده‌انگارانه است.

سوالات رایج نسبت p به e

نسبت p به e یا (price to earning) به معنای نسبت قیمت بر درآمد است که در آن، قیمت هر سهم بر درآمد حاصل از آن تقسیم می‌شود. مثلا اگر قیمتی سهمی 200 تومان و eps اعلام شده توسط شرکت 20 درصد باشد. نسبت p به e برابر با 5 است (5=40/200)، که یعنی برای کسب هر 1 تومان سود، باید 5 تومان پرداخت شود. حال اگر در همین مثال eps اعلام شده 25 درصد باشد، نسبت نسبت p به e برابر با 4 می‌شود (4=50/200)، یعنی برای کسب هر 1 تومان سود، باید 4 تومان پرداخت شود. پس در هر دو حالت شما 1 تومان سود کسب کرده‌اید، اما در نسبت p به e پایین، مبلغ پرداختی شما کمتر بوده است. در نهایت می‌توان گفت که نسبت p به e پایین، وعده سود بالاتری را می‌دهد.

ابزار آنلاین محاسبه قیمت سهم پس از افزایش سرمایه

ابزار محاسبه قیمت سهم پس از افزایش سرمایه

افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی یکی از مواردی است که سوالات زیادی پیرامون آن مطرح است. معمولا تعیین قیمت سهم پس از افزایش سرمایه یکی از چالش‌های سهامداران است. این موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که افزایش سرمایه تواما از چندین محل انجام شود. در این مقاله با ابزار آنلاین محاسبه قیمت سهم پس از افزایش سرمایه آشنا خواهید شد و از این به بعد به راحتی می‌توانید قیمت تئوری سهم و حق تقدم‌ها را بعد از افزایش سرمایه‌های مختلف محاسبه کنید.

انواع افزایش سرمایه در بورس

افزایش سرمایه انواع مختلفی دارد که نوع آن بستگی به محل تامین سرمایه برای افزایش سرمایه شرکت دارد. به طور کلی سه نوع افزایش در بورس ایران متداول‌تر است:

 • افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
 • افزایش سرمایه از محل سود انباشته
 • افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

معمولا سهامداران از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته استقبال بیشتری میکنند چراکه کار خاصی نباید انجام دهند و سهم‌های جدید اتوماتیک به پرتفوی سهامدار اضافه میشود. اما در افزایش سرمایه از محل اورده نقدی، شرکت در قبال تعداد قبلی سهام هر سهامدار، امتیازی جهت خرید سهام جدید به وی می‌دهد که به آن حق تقدم می‌گویند و سهامداران باید به ازای هر سهم جدید مبلغ اسمی 100 تومان را به حساب شرکت واریز نمایند تا حق تقدم‌ها را تبدیل به سهم کنند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع افزایش سرمایه مقاله داستان افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی به زبان ساده را مطالعه کنید.

قیمت تئوریک سهم بعد از افزایش سرمایه

قیمت تئوریک سهم پس از افزایش سرمایه بستگی به میزان (درصد) و نوع افزایش سرمایه دارد. منظور از قیمت تئوریک این است که با توجه به قیمت پایانی سهم در اخرین روز کاری پیش از افزایش سرمایه و میزان افزایش سرمایه، در روز بازگشایی اصولا سهم باید در چه قیمتی باز شود.

ممکن است سهمی بعد از افزایش سرمایه بالاتر یا پایین‌تر از قیمت تئوری بازگشایی شود. دانستن قیمت تئوریک در روز بازگشایی می‌تواند به سرمایه‌گذاران و سهامداران کمک کند تا تصمیم بهتری برای انجام معاملات خود اتخاذ کنند.

گاهی افزایش سرمایه به صورت ترکیبی از چند نوع افزایش سرمایه انجام می‌شود که در این حالت محاسبه قیمت تئوری سهم در روز بازگشایی کمی مشکل می‌شود. برای این منظور می‌توانید از ابزار آنلاینی که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت استفاده کنید.

از کجا بفهمیم یک شرکت چند درصد افزایش سرمایه داده است؟

برای اینکه متوجه شوید یک شرکت بورسی چند درصد افزایش سرمایه داده است و نوع افزایش سرمایه‌ی آن چه بوده است باید به سایت کدال به نشانی codal.ir مراجعه کنید.

در سایت کدال نماد مورد نظر را وارد و نوع اطلاعیه را “آگهی ثبت افزایش سرمایه” قرار بدهید و دکمه جستجو را بزنید.

آگهی ثبت افزایش سرمایه

در اخرین اطلاعیه شرکت جزئیات آخرین افزایش سرمایه شرکت درج شده است.

میزان افزایش سرمایه

تعیین درصد افزایش سرمایه

در اطلاعیه ثبت افزایش سرمایه آمده است که افزایش سرمایه شرکت از فلان مقدار به فلان مقدار ثبت شده است. میزان سهام اضافه شده را اگر تقسیم بر سرمایه اولیه کرده و تقسیم بر 100 کنید درصد افزایش سرمایه بدست می‌آید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

برای مثال اگر سرمایه شرکت از 200 واحد به 600 واحد تبدیل شده باشد (400 واحد افزایش داشته است)، 400 را باید تقسیم بر سرمایه اولیه 200 واحدی کنید و در عدد 100 ضرب کنید که به عدد 200% خواهید رسید. یعنی این شرکت 200 درصد افزایش سرمایه داده است.

مشاهده تمامی افزایش سرمایه‌های قبلی یک سهم

برای مشاهده تمامی افزایش سرمایه‌های یک شرکت راحت‌ترین راه مراجعه به تابلوی سهم در سایت TSETMC است.

بعد از مراجعه به تابلوی سهم، در قسمت اطلاعات تکمیلی (آیکون بالا سمت چپ صفحه)، بر روی گزینه افزایش سرمایه کلیک کنید تا دیتای مربوط به تمامی افزایش سرمایه‌های آن شرکت برای شما نمایش داده شود.

ابزار آنلاین محاسبه قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه

به کمک ابزار آنلاین محاسبه‌ی قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه سهم که به صورت اختصاصی توسط تیم سهم شناس طراحی شده است، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، به سرعت قیمت تئوری یک سهم بعد از انواع افزایش سرمایه را بدست آورید. به عبارتی این ابزار یک ماشین حساب است که به سرعت محاسبات ریاضی مورد نیاز را انجام می‌دهد و شما تنها کاری که باید انجام دهید، وارد کردن اطلاعات مورد نیاز به این ابزار است که وقت زیادی از شما نخواهد گرفت و نیازی هم به دانستن فرمول محاسبه و عملیات ریاضی انجام گرفته نخواهید داشت. با این حال فرمول آن در پایین آورده شده است.

فرمول محاسبه قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه

در اینجا فرمول محاسبه قیمت سهم بعد از انواع افزایش سرمایه ترکیبی در بورس آورده شده است. اگر تنها از آورده نفدی است N صفر خواهد بود. اگر از هر محلی به جز آورده نقدی است M صفر خواهد بود.

A + ((n ÷ 100) × M)] ÷ [1 + (N ÷ 100)] = B]

A = قیمت پایانی سهم قبل از مجمع افزایش سرمایه
n = درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
M = آورده‌ی نقدی سهامداران به ازای هر سهم به ریال – معمولاً قیمت اسمی سهم یعنی 1000 ریال است
N = درصد کل افزایش سرمایه از هر محلی
B = قیمت تئوریک سهم پس از مجمع افزایش سرمایه

اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه قیمت بعد از افزایش سرمایه

در فیلد ابزار محاسبه‌ی قیمت سهام یک شرکت بعد از افزایش سرمایه در پایین همین برگه، از شما خواسته شده که اطلاعات مربوط به 4 پارامتر را در جای مورد نظر وارد کنید که این اطلاعات شامل موارد زیر هستند:

 • قیمت پایانی سهم قبل از مجمع افزایش سرمایه
 • درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
 • آورده‌ی نقدی سهامداران به ازای هر سهم به ریال – معمولاً قیمت اسمی سهم یعنی 1000 ریال است
 • درصد کل افزایش سرمایه از هر محلی

توجه: درصدها باید به صورت اعداد معمولی در فیلد مربوطه وارد شوند. برای مثال اگر سهمی 30% افزایش سرمایه داده است عدد 30 را در فیلد مربوطه وارد کنید. همچنین در صورتی که شرکت افزایش سرمایه‌ای از محل آورده نقدی سهامداران نداشته است، در فیلد مربوط به “درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی” عدد صفر را وارد کنید. قیمت‌ها به ریال وارد شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.