معاملات متعدد چیست؟


معاملات متعدد چیست؟

این سؤال خیلی کلی است زیرا واژه معامله در فقه و عرف به معانی متعددی همچون:معامله به معنای اعم ، معامله به معنای اخص و معامله به معنای متوسط بین اخص و اعم می آید. معامله به معنای اعم یعنی اعمال و وظایفی که در آنها قصد قربت معتبر نیست چه نیاز به إنشاء داشته یا نداشته باشند مثل طهارت لباس و بدن ،بیع و نکاح و طلاق. معامله به معنای اخص؛ یعنی اعمال و وظایفی که در آنها قصد قربت معتبر نیست اما نیاز به إنشاء طرفین دارد مثل نکاح. معامله به معنای متوسط بین اخص و اعم یعنی اعمال و وظایفی که در آنها قصد قربت معتبر نیست اما حداقل نیاز به إنشاء از یک طرف دارد مثل طلاق. [1]

همچنین در عرف امروزی جامعه ایران معامله به معنای خرید و فروش (بیع) استعمال می شود. بنا براین باید مشخص کنید که منظور شما از واژه معامله ،کدام معنا است تا بتوانیم پاسخ دقیق بدهیم.

اما اگر منظور شما از معامله بیع (خرید و فروش) باشد باید گفت بیع دارای شرایط متعددی در عقد، جنس، خریدار و فروشنده، است که به آنها اشاره می کنیم:

در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربى بخوانند، و اگر فروشنده به فارسى بگوید، این مال را در عوض این پول فروختم و مشترى بگوید: قبول کردم معامله صحیح است ولى خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند؛ یعنى به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.[2] اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى که از خریدار مى‏گیرد، مال خود را مِلک او کند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالک مى‏شوند. [3]

شرایط جنس و عوض آن‏:

1- مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

2- بتوانند آن را تحویل دهند، بنا بر این فروختن اسبى که فرار کرده صحیح نیست.

3-خصوصیاتى را که در جنس و عوض هست معین نماید .

4- کسى در جنس، یا در عوض آن حقّى نداشته باشد، بنا بر این مالى را که انسان پیش کسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى‏تواند بفروشد.

5- آن که بنا بر احتیاط مستحب خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را.[4]

شرایط فروشنده و خریدار :

2- حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیرى نکرده باشد .

4- قصد خرید و فروش داشته باشند، اگر به شوخى بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.

5- کسى آنها را مجبور نکرده باشد.

6- جنس و عوضى را که مى‏دهند مالک باشند (یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد.[5]

برای آگاهی بیشتر به نمایه: بطلان معامله به علت عدم تحقق شروط و تسلیم ثمن و مبیع، سؤال 4831 (سایت: 5117) مراجعه فرمائید.

تعریف عقد و تفاوت آن با قرارداد

تعریف عقد و تفاوت آن با قرارداد – عقد در لغت عرب به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است. در اصطلاح حقوقی عقد را از دو جهت باید تعریف کرد. یکی از جهت تحلیلی و دیگری از حیث دامنه شمول. از جهت تحلیلی، عقد دو معنی دارد، معنی مصدری و معنی محصولی (یا اسم مفعولی) که در قانون در هر دو معنی به کار رفته است. به علاوه عقد از حیث دایره شمول دارای دو معنی اعم و اخص است.

تعریف عقد در معنی مصدری

ماده 183 قانون مدنی ایران عقد را چنین تعریف می کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». این تعریف جامع نیست با مبانی عقد در سیستم حقوقی ایران و نیز با تعاریفی که قانون مدنی از پاره ای از عقود معین به عمل آورده است سازگار نمی باشد و از جهات متعدد زیر قابل انتقاد است:

1- شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را در بر نمی گیرد.

نامشروع بودن جهت معامله

ایقاع چیست

2- تعریف این ماده به ظاهر عبارات فقط شامل عقود غیرمعوض است و عقود معوض را در بر نمی گیرد. زیرا در این ماده منحصراً تعهد یک یا چند معاملات متعدد چیست؟ نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر و قبول یک یا چند نفر اخیر به عنوان دو رکن عقد مورد انشای طرفین معرفی گردیده است، بدون اینکه از تعهد یک یا چند نفر دیگر در عوض تعهد یک یا چند نفر اول ذکری شده باشد.

3- در تعریف ماده 183 تعهد و قبول فقط به نفر که واحد انسان است نسبت داده شده است، در صورتی که امروزه در بسیاری از عقود مهم، حداقل یک طرف، شخص حقوقی است نه شخص حقیقی و به همین جهت بهتر بود که واژه «شخص» به جای «نفر» در این ماده به کار می رفت.

با لحاظ مقررات مربوط به تعریف مطلق عقد و تعریف هریک از عقود و سایر مقررات راجع به معاملات، عقد را در معنی اعم مصدری که در برگیرنده عقود معین و غیرمعین است باید چنین تعریف کرد: «عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی». اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال مبیع از بایع به خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مُصالح به مُتصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هریک از طرف ها در برابر طرف دیگر مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستاجر باشد.

تعریف عقد در معنی اسم مفعولی

قانون عقد را در این معنی تعریف نکرده است ولی در موارد متعددی این کلمه را در معنی محصول و نتیجه همکاری اراده دو طرف یعنی نتیجه عقد به معنی مصدری به کار برده است. مانند مواد 183 تا 186 و ماده 283 قانون مدنی، با توجه به تعریفی که برای عقد به معنی مصدری ذکر شد، عقد در معنی اعم محصولی را باید چنین تعریف کرد: «عقد عبارت است از ماهیت حقوقی که با همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در عالم اعتبار به وجود می آید».

تعریف عقد از حیث دایره شمول

عقد از حیث دایره فراگیری آن دارای دو معنی است؛ معنی اعم و اخص. عقد در معنی اعم، عقود معین و غیر معین را در بر می گیرد. ولی در معنی اخص منحصراً شامل عقود معین می شود.

در بین معاملات، برخی، از زمان های دور در روابط بین افراد مورد استفاده قرار می گرفته است. هریک از این گروه معاملات که از حیث سابقه تاریخی و دور و نزدیکی زمان رایج بودن با یکدیگر تفاوت دارد، در سیستم های حقوقی گوناگون دارای نام و تعریف خاص است و عنوان حقوقی و احکام و آثار آن در قوانین مدنی به طور اختصاصی مشخص گردیده است؛ مانند عقد بیع و عقد اجاره. این دسته از معاملات را اصطلاحاً «عقود معین» می خوانند.

بعضی دیگر از معاملات، گذشته تاریخی ندارد و گسترش روابط صنعتی و اقتصادی و بازرگانی عصر جدید و تنوع آنها ضرورت به کارگیری این معاملات را در انواع و قالب های گوناگون ثابت کرده است. این گونه عقود به لحاظ تنوع و عدم محدودیت، دارای نام و عنوان و احکام و آثار اختصاصی در قوانین سیستم های حقوقی نمی باشد و در قوانین منحصراً یکی از احکام اصلی آنها که لازم الاتباع بودن آنها باشد مورد تصریح قرار گرفته است، همچنان که ماده 10 قانون مدنی ایران در مورد این عقود مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». به این دسته از عقود «عقود غیرمعین» گفته می شود.

معنی و تعریف قرارداد

معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز اصطلاح خاص حقوقی یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شد، یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.

از حیث دایره شمول، قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص می باشد. در معنی اعم، قرارداد مترادف با عقد و در برگیرنده عقود معین و غیرمعین است، لیکن در معنی اخص، قرارداد صرفاً عقود غیرمعین را شامل می شود. به همین جهت ماده 10 قانون مدنی واژه «قرارداد» را در معنی اخص آن یعنی عقود غیرمعین به کار برده است.

تعریف عقد و تفاوت آن با قرارداد تعریف عقد و تفاوت آن با قرارداد

احسان نصوحی ارسال به ایمیل 31 خرداد 1400 آخرین بروزرسانی: 31 خرداد 1400

اسکالپینگ(Scalping) در بازار ارز دیجیتال چیست؟

اسکالپینگ(Scalping) در بازار ارز دیجیتال چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک معامله گر، از تغییرات کم در قیمت ها در بازه های زمانی کوتاه تر استفاده می کند. در فرآیند همزمان خرید و فروش از پلتفرم‌های مختلف، اسکالپینگ نوع مهمی از معاملات است که در آن معامله‌گران موقعیت‌های خود را در بازارهای متعلق به طبقات مختلف دارایی مانند اوراق بهادار و بورس و فارکس باز و بسته می‌کنند تا از معاملات خود سود کمی کسب کنند. در واقع استراتژی معاملاتی Scalping، نوعی استراتژی معاملاتی است که یک معامله گر از تغییرات اندک در قیمت ارز دیجیتال، در بازه های زمانی کم، بهره می برد. این روش سود را تضمین می کند حتی در شرایطی که قیمت پیشنهادی(قیمت های فروش تعیین شده توسط دارندگان دارایی) تغییر نکند، مگر اینکه برخی از معامله گران علاقه مند به گرفتن قیمت های بازار باشند.

در واقع اسکالپینگ شامل ایجاد و تبدیل یک سهم به پول نقد است، بدون اینکه بر قیمت واقعی بازار اثرگذار باشد. به صورت دقیق، اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی مهم است که در آن یک اسکالپر دارایی های دیجیتال را با قیمت پایین خریده و با فروش مجدد آن ها، سود ناگهانی کسب می کند. بنابراین، در خرید و فروش دارایی دیجیتال در یک روز، اسکالپینگ افزایش فعالیت های خرید و فروش برای ایجاد سود، ناچیز است. همچنین قابل توجه است که سود حاصل از هر تراکنش براساس چند نقطه پایه است (یک نقطه پایه برابر با 0.01٪ است). بنابراین، اسکالپینگ معمولاً زمانی انجام می‌شود که مقدار زیادی سرمایه درگیر باشد و اهرم آن بالا باشد.

اسکالپر کیست؟

اسکالپر کیست؟

اسکالپر فردی است که قیمت خرید و فروش را در بازه‌های زمانی پایین‌تر برای کسب سود پیش‌بینی می‌کند. عملکرد اصلی یک اسکالپر این است که با تنظیم سفارشات با استفاده از محدوده قیمتی خاص در بازار کریپتو، از نوسانات یا تغییرات قیمت استفاده می کند. یک معامله گر باید یک استراتژی قوی برای فروش فوری دارایی های دیجیتال خود داشته باشد زیرا تنها یک خطای جزئی در اسکالپینگ می تواند یک سبد را از بین ببرد. از این رو، پیروی از کارشناسان ارز دیجیتال و استفاده از بهترین شاخص های فنی برای موفقیت در معاملات ارزهای دیجیتال ضروری است. بنابراین، معامله در بازه‌های زمانی کوچک‌تر ایجاب می‌کند که اسکالپرها از بهترین شاخص‌ها استفاده کنند که حرکت‌های قیمتی نزدیک به دقیق را پیش‌بینی نمایند.

اسکالپینگ چگونه کار می کند؟

اسکالپینگ بر این مفهوم استوار است که تمام دارایی های دیجیتال پس از تجربه کاهش قیمت، حرکتی رو به بالا انجام می‌دهند اما پیش‌بینی دقیق تقریباً غیرممکن است. یک اسکالپر سعی می کند تا حد امکان سود کوچکی را به دست آورد که برخلاف مفهوم رایج HODL است. در این حرکت استراتژیک با افزایش تعداد دستاوردها، نتایج مثبتی بدست می آید. این روش غیر معمولی است که یک سرمایه‌گذار دارایی های دیجیتال خود را برای مدت طولانی نگه می‌دارد تا با برنده شدن حتی کمتر یا نیمی از معاملات خود، سود کسب کند. در عوض، از این ایده پیروی می کند که تعداد معاملات موفق باید بسیار بیشتر از ضرر باشد. یک اسکالپر ماهر و موفق در حالی که سود خود را کمی بالاتر از ضرر نگه می دارد، در تلاش است تعداد معاملات برنده خود را حفظ کند.

فرضیه های اصلی اسکالپینگ چیست؟

مفروضات اصلی اسکالپینگ عبارتند از:

 • قرار گرفتن کمتر در معرض بازار، احتمال یک رویداد نامطلوب و زیان را کاهش می دهد.
 • دستیابی به حرکات کوچک، نسبتا ساده تر است. عدم تعادل بزرگ در مورد عرضه و تقاضا دلیل اصلی تغییرات قیمت است. به عنوان مثال، برای سهام حرکت 0.02 دلاری آسان تر از حرکت 2 دلاری است.
 • حرکات بزرگتر کمتر از حرکات کوچکتر انجام می شود. حتی در موقعیت های باثبات بازار، یک اسکالپر می تواند از چندین حرکت کوچک استفاده کند.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

معاملات اسکالپینگ

اسکالپینگ از جمله استراتژی هایی است که می تواند سود بالایی به همراه داشته باشد و ضرر در بازارهای مالی ارز دیجیتال را به حداقل برساند. از دیگر مزایایی که این روش معاملاتی دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اسکالپینگ یک فرصت معاملاتی مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی های دیجیتال خود ندارند.
 • معامله گران مبتدی می توانند بعد از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و بدست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
 • از آنجایی که زمان معاملات بسیار کوتاه است، ریسک کمتری به همراه دارد.

به غیر از مزایایی که استراتژی اسکالپ به همراه دارد، معایبی نیز دارد که معامله گران باید در معاملات خود در نظر داشته باشند که در ادامه بررسی می کنیم:

 • این روش برای افرادی که مهارت ریاضی و سرعت عمل بالایی ندارند، اصلا مناسب نیست و به احتمال زیاد در صورتی که این افراد با اسکالپینگ اقدام به معامله کنند، شکست می خورند.
 • استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، استرس داشته و باید به صورت لحظه به لحظه، قیمت ها را دنبال کند.

ویژگی های اسکالپرها(Scalper)

به معامله گرانی که با استفاده از استراتژی اسکالپ معامله می کنند، اسکالپر گفته می شود. برای اینکه بتوان از طریق اسکالپ اقدام به معامله کرد، بایستی دانش و مهارت بالایی داشته و زمان کافی برای ارزیابی تغییرات ارزهای دیجیتال نیز داشته باشید. البته این روش معاملاتی برای تمامی کاربران مناسب نبوده و تنها افرادی می توانند با استفاده از اسکالپ معامله کنند که ویژگی های شخصیتی زیر را داشته باشند:

 • علاقه زیادی به هیجان داشته باشند.
 • توانایی تصمیم گیری سریع در لحظات حساس را داشته باشند.
 • توانایی نشستن طولانی مدت پشت مانیتور برای بررسی نمودارها را داشته باشند.

این نکته را در نظر داشته باشید که معامله گرها برای داشتن مهارت کافی در اسکالپینگ باید زمان لازم را داشته باشند. افراد مبتدی از روش اسکالپینگ در صورتی استفاده می کنند که قصد افزایش سرمایه های خرد را داشته باشند.

راحت ترین استراتژی های اسکالپ در بازار ارز دیجیتال

راحت ترین استراتژی های اسکالپ در بازار ارز دیجیتال

تمامی استراتژی های اسکالپ در ارزهای دیجیتال، مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. یک اسکالپر باید این توانایی را داشته باشد که از تمامی نوسانات بازار استفاده کند. در اصل هدف از انجام این روش، این است که فرد نوسان گیر خود را درگیر سرمایه گذاری نکند و تنها کاری که باید انجام دهد، این است که از مزایای افزایش حجم معاملات استفاده کند و با یک سود کم از آن خارج شود. اغلب اسکالپرهای ارز دیجیتال، از چارت های پنج ثانیه ای در معاملات خود استفاده می کند تا بتواند تغییرات در نمودار را به صورت لحظه به لحظه بررسی کند. به همین دلیل است که اغلب اسکالپرها در طی روز، حداقل 100 ترید انجام می دهند. نکته ای که باید اسکالپر در زمان معامله در نظر داشته باشد، نزدیک نگه داشتن حد ضرر یا Stop Loss نسبت به قیمت خریداری شده است.

انجام معاملات متعدد(High Frequency Trading)

اغلب شرکت های بزرگ برای انجام روش اسکالپینگ، از معاملات متعدد استفاده می کنند. الگوریتمی که در معاملات متعدد استفاده می شود، الگوریتم هوش مصنوعی است. از جمله مهم ترین مزایایی که این نوع الگوریتم دارد، استفاده از ربات های تحلیل بازار است که سرعت بسیار زیادی برای اجرای معاملات خود دارند.

معامله بیت کوین با استفاده از استراتژی اسکالپینگ

برخلاف اینکه ارز دیجیتال بیت کوین در طی چند سال گذشته نوسانات شدیدی را گذرانده اما بیشتر فعالان بازارهای ارز دیجیتال، بیت کوین را یک ارز با ثبات در نظر می گیرند. چرا که ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به دیگر آلت کوین های موجود در بازار ارز دیجیتال نوسانات کمتری را تجربه کرده است. بدین دلیل است که میزان سودی که از خرید و فروش بیت کوین به روش معاملاتی اسکالپ و نوسان گیری بدست می آید، کم است اما این نکته را در نظر داشته باشید که ارز دیجیتال بیت کوین نوسانات غیر قابل پیش بینی مانند سایر آلت کوین ها دارد، بنابراین سودی که از این ارز دیجیتال بدست می آید، قابل اعتمادتر است.

استراتژی معاملاتی اسکالپ سودآور است؟

استراتژی معاملاتی اسکالپ سودآور است؟

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی سودآور است که میزان موفقیت در آن کاملا به مهارت معامله گر مربوط است. معامله گری که می خواهد با استفاده از استراتژی اسکالپ، معامله انجام دهد، بایستی در مورد فاکتورهای بازار ارز دیجیتال آگاهی کامل داشته باشد و از تجربه کافی در این زمینه و تحلیل اخبار بازارهای مالی برخوردار باشد. به غیر از این مواردی که در این قسمت گفته شد، اسکالپر باید توانایی پذیرش ضرر و زیان در معاملات را داشته باشد و برای خروج از بازار، باید برنامه مشخصی داشته باشد. افراد بسیاری هستند که در زمان های ضرر در بازارهای مالی، تحت تاثیر احساسات خود قرار می گیرند و نمی توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و همین مورد موجب می شود که ضررهای سنگینی در بازارهای مالی داشته باشند.

بهترین اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ در بازارهای ارز دیجیتال

اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ، اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال است که همیشه مورد توجه معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته است. با استفاده از اندیکاتورها، راحت تر می توان در بازارهای مالی تصمیم گیری کرده و از فرصت های معاملاتی استفاده کرد. مناسب ترین اندیکاتورها برای استراتژی اسکالپ شامل موارد زیر است:

اندیکاتور RSI

از جمله اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI است که استفاده از آن برای کاربران مبتدی بسیار مناسب است. در صورتی که اندیکاتور RSI بالای 70 باشد، بدان معنی است که دارایی بیش از حد نیاز خریداری شده و در منطقه اشباع خرید قرار دارد و به احتمال زیاد قیمت آن کاهش خواهد یافت. در صورتی که RSI از 30 کمتر باشد، بدان معناست که دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده باشد. در این صورت است که باید انتظار داشت که قیمت افزایش یابد و این جاست که گفته می شود زمان مناسبی برای خرید است.

حمایت و مقاومت(Support and Resistance)

سطوح حمایت و مقاومت، اهمیت بالایی در تحلیل تکنیکال دارد و در اصل از اتصال نقاط مینیمم بدست می آید. سطوح حمایت برای خریداران اهمیت بیشتری داشته، چرا که در این سطوح، میزان تقاضا بر میزان عرضه غلبه کرده و در نهایت قیمت افزایش می یابد. در مقابل سطوح مقاومت از اتصال نقاط ماکزیمم بدست می آید و زمانی که قیمت به سطوح مقاومت می رسد، میزان عرضه افزایش یافته و در نهایت قیمت کاهش می یابد.

مووینگ اوریج(Moving Average)

از دیگر اندیکاتورهای مهمی که می توان از آن برای اسکالپینگ استفاده کرد، مووینگ اوریج است. این اندیکاتور برای کسب داده های خود از قیمت استفاده می کند تا اطلاعات آماری کاربردی در اختیار تریدرها قرار دهد. این شاخص براساس دوره زمانی تعریف می شود که میانگینی از قیمت های گذشته ارز دیجیتال مورد نظر محاسبه شود.

تکنیک های کاربردی در استراتژی های اسکالپینگ

تکنیک های کاربردی در استراتژی های اسکالپینگ

اسکالپ در بازارهای ارز دیجیتال، سریع ترین روش های معاملاتی محسوب می شوند که معامله گران می توانند از طریق این روش ترید کنند. از تکنیک هایی که می توان برای اسکالپ استفاده کرد شامل:

 • کاربران مبتدی بهتر است تمام تمرکز خود را بر روی ترید یک ارز دیجیتال قرار دهند و از ترید کردن چندین ارز دیجیتال به صورت همزمان خودداری کنند.
 • هر چقدر نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، بهتر می توان اسکالپینگ نمودار را انجام داد. اما باید این نکته را در نظر بگیرید که ارزهای با نوسان بیشتر می توانند خطرناک باشد و باید با احتیاط عمل کرد.
 • در استراتژی های اسکالپ، نباید تمام سرمایه خود را درگیر ترید کنید و تلاش کنید که از اندیکاتورهای تکنیکال مناسب استفاده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی استراتژی معاملاتی اسکالپینگ پرداختیم. اسکالپینگ به عنوان یکی از استراتژی های مهم در بازارهای ارز دیجیتال محسوب می شود اما معامله گرانی معاملات متعدد چیست؟ که از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند باید دانش و مهارت کافی در این زمینه داشته باشند. می توان استراتژی اسکالپینگ را یک روش معاملاتی مناسب برای افرادی در نظر گرفت که تازه وارد بازارهای مالی شده اند.

جستجو عبارت "معاملات متعدد high-frequency trading چیست و چگونه انجام می‌شود"

عبارت "معاملات متعدد high-frequency trading چیست و چگونه انجام می‌شود" از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت کریپتوهگزا جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است. ، جستجوهای انجام شده برای معاملات متعدد high-frequency trading چیست و چگونه انجام می‌شود در کریپتوهگزا.

معاملات متعدد ( high-frequency trading ) چیست و چگونه انجام می‌شود ؟

معاملات متعدد ( High-frequency Trading ) یا «HFT» تکنیکی است که در آن از نرم افزارها و الگوریتم های تخصصی، رایانه های رده بالا، دسترسی به اینترنت پرسرعت و داده های لحظه به لحظه از بازار بهره گرفته می شود تا از همه تکنیک های موازی پیشی گرفته و راهبردهای منحصربه فردی را امکان پذیر کند که در هیچ حالت دیگری امکان پذیر نیست. در این مقاله […] The post معاملات متعدد ( High-frequency Trading ) چیست و چگونه انجام می شود؟ appeared first on ارزدیجیتال.

همکاری بنیاد IOTA و پلت‌فرم توسعه‌ی HIGH MOBILITY آغاز شد

پلت‌فرم توسعه‌ی HIGH MOBILITY روز گذشته در وبلاگ رسمی خود اعلام کرد که آن‌ها در حال همکاری با بن&#.

کپی تریدینگ (copy trading ) یا معاملات رونویس چیست ؟

معاملات رونویس یا همان کپی تریدینگ (Copy Trading ) روشی در معامله است که در آن یک معامله گر تازه کار، یک معامله گر حرفه ای را انتخاب می کند و هر کاری که او کرد را عینناً انجام می دهد. در این مقاله با این مفهوم آشنا می شوید. کپی تریدینگ چیست ؟ فرض کنید که معامله گر یا تریدر ماهری نیستند اما کسی […] The post کپی تریدینگ (Copy Trading ) یا معاملات رونویس چیست ؟ appeared first on ارزدیجیتال.

چگونگی محاسبه نقاط محوری - Digital Bourse

چگونگی محاسبه نقاط محوری اولین چیزی که می خواهیم یاد بگیریم این است که چگونه به محاسبه سطوح نقطه محوری بپردازیم. نقطه محوری و سطوح پشتیبانی و مقاومت مرتبط با آن، با استفاده از open، high، low و close جلسه ی اخر محاسبه می شود. از آنجایی که فارکس یک بازار 24 ساعته است، اکثر … The post چگونگی محاسبه نقاط محوری appeared first on Digital Bourse.

محاسبه پیوت پوینت - Digital Bourse

محاسبه پیوت پوینت اولین چیزی که می خواهیم یاد بگیریم این است که چگونه به محاسبه سطوح پیوت پوینت بپردازیم. پیوت پوینت و سطوح پشتیبانی و مقاومت مرتبط با آن، با استفاده از open، high، low و close جلسه ی آخر محاسبه می شود. از آنجایی که فارکس یک بازار 24 ساعته است، اکثر معامله گران … The post محاسبه پیوت پوینت appeared first on Digital Bourse.

روان‌شناسی معامله‌گری با عینک خوشبینی! مروری بر مفاهیم روان‌شناسی ترید

روان شناسی معامله گری اصطلاحی است که ممکن است کم وبیش برای طرف داران و کاربران ارزهای دیجیتال آشنا باشد؛ اما سؤال این است که مفهوم روان شناسی معامله گری یا همان روان شناسی ترید چیست ؟ آیا می توان از علم روان شناسی در حوزه ترید بهره برد و معاملات پرسودتری را انجام داد؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت است، چگونه باید چنین کاری […] The post روان شناسی معامله گری با عینک خوشبینی! مروری بر مفاهیم روان شناسی ترید appeared first on ارزدیجیتال.

انواع مختلف پیوت پوینت - Digital Bourse

انواع مختلف پیوت پوینت در حالی که ما پیشنهاد می کنیم که به روش استاندارد محاسبه پیوت پوینت تکیه کنید، باید بدانید که روش های دیگری نیز برای محاسبه پیوت پوینت وجود دارد. پیوت پوینت (Woodie) R2 = PP + high – low R1 = (2xPP) – low PP = (H + L + 2C)/4 … The post انواع مختلف پیوت پوینت appeared first on Digital Bourse.

3 نوع نقاط محوری دیگررا بشناسید

3 نوع نقاط محوری دیگررا بشناسید در حالی که ما پیشنهاد می کنیم که به روش استاندارد محاسبه نقاط محوری تکیه کنید، باید بدانید که روش های دیگری نیز برای محاسبه نقاط محوری وجود دارد. در این درس، ما در مورد این روش های دیگر صحبت خواهیم کرد، همچنین فرمول هایی برای نحوه محاسبه برای … The post 3 نوع نقاط محوری دیگررا بشناسید appeared first on Digital Bourse.

توکن متاورس چیست ؟ لیست مهم‌ترین ارزهای متاورس

بازار رمز ارزها در سال 2022 با ظهور متاورس (Metaverse) و محصولات وابسته به آن وارد مسیر تازه ای شده است. این نکته را می توان با تغییر نام فیسبوک به مِتا (Meta) بهتر درک کرد؛ زیرا مارک زاکربرگ فرصت های سرمایه گذاری فراوانی برای این حوزه ی جدید فناوری پیش بینی کرده است. درحالی که تصمیم گیری. نوشته توکن متاورس چیست ؟ لیست مهم ترین ارزهای متاورس اولین بار در کوین ایران. پدیدار شد.

چگونه در معاملات تارگت (هدف) مشخص کنیم؟

بسیاری از معامله گرها تمام زمان و انرژی خود را صرف یافتن بهترین نقطه ورود به معامله می کنند، اما پس از آنکه وارد معامله شدند، سردرگم می شوند و نمی دانند چگونه باید معاملات خود را مدیریت کنند. حاصل این جریان در معامله گرها کاهش اعتماد به نفس، تصمیم گیری احساسی، ازدست دادن فرصت ها و انجام اشتباهاتی است که بعداً ثمری […] The post چگونه در معاملات تارگت (هدف) مشخص کنیم؟ appeared first on ارزدیجیتال.

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

لیست خبرهای جستجو شده برای معاملات متعدد high-frequency trading چیست و چگونه انجام می‌شود ، جستجوهای انجام شده برای معاملات متعدد high-frequency trading چیست و چگونه انجام می‌شود در کریپتوهگزا.

تعریف کاربردی معامله فضولی و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی

معامله فضولی

معامله یک عمل حقوقی تَملیکی است. یعنی؛ امضای معامله باعث نقل و انتقال مالکیت مال موضوع آن می‌شود. نقل و انتقال مالکیت اموال به وسیله توافق میان خریدار و فروشنده تحقق پیدا می‌کند. شخصی می‌تواند این قرارداد را به عنوان فروشنده امضا کند که مالک مال انتقال یافته باشد. شخصی که نماینده قانونی مال منتقل شده است نیز می‌تواند معامله را امضا کند. معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که توسط شخص دیگری غیر از مالک مال انتقال یافته یا نماینده قانونی او امضا شده است. به شخصی که این معامله را به عنوان فروشنده امضا می‌کند، فضول می‌گویند.

قانون گذار در قانون مدنی از شرایط و آثار حقوقی توافق نامه‌ای که توسط فضول و برای نقل و انتقال مال متعلق به شخص دیگری امضا شده صحبت کرده است. در برخی موارد، امضای توافق نامه‌ تملیکی فضولی، جرم محسوب می‌شود و مجازات کیفری مرتکب آن را به دنبال دارد.

در ادامه این نوشته مهم‌ترین مباحث حقوقی و جزائی معامله‌ای که توسط فضول امضا شده است را بررسی می‌کنیم.

معامله فضولی چیست با مثال

قانون گذار در قانون اساسی و قانون مدنی به اشخاص اجازه داده است که هر گونه تصرف قانونی و مشروعی را در اموال و دارایی ‌هایی خودشان اعمال کنند. نقل و انتقال مالکیت اموال و دارایی‌های متعلق به مالک نیز، یک تصرف قانونی به حساب می‌آید.

معامله باعث نقل و انتقال مالکیت یک مال می‌شود. شخصی می‌تواند یک مال را معامله کند که مالک معاملات متعدد چیست؟ قانونی آن باشد. شخصی که از مالک اجازه گرفته یا نماینده قانونی او است نیز از اختیار معامله مال متعلق به مالک، برخوردار می‌شود.

معامله‌ای که توسط فضول امضا شده باشد، یک توافق نامه تملیکی است که شخصی برای نقل و انتقال مالکیت مال متعلق به دیگری امضا می‌کند. به شخصی که مال متعلق به دیگری را بدون اجازه او می‌فروشد نیز فضول می‌گویند. برای مثال، فرزندی مال متعلق به پدرش را می‌فروشد در حالیکه از او اجازه نگرفته است. در این مثال، فرزندی که بدون اجازه مال پدرش را می‌فروشد، فضول است. بنابراین، معامله‌ای که توسط این فرزند امضا می‌شود نیز فضولی به حساب می‌آید.

تعریف دقیق و معرفی سه شخص مهم در این معامله

در مواقع زیادی درباره اشخاصی که در این معامله حضور دارند، سوالات متعددی پرسیده می‌شود همچنین بیشترین سوال این است که؛ اصیل در معامله فضولی چیست ؟ در ادامه، سه شخص حاضر در معامله‌ای که توسط فضول امضا شده است را معرفی می‌کنیم:

 1. فضول: فضول، فردی است که مال متعلق به دیگری را می‌فروشد؛
 2. اصیل: شخصی است که مال معامله شده را از فضول خریداری می‌کند؛
 3. مالک: شخصی است که مالکیت مال مورد معامله به او تعلق دارد.

سرنوشت معامله‌ای که توسط فضول امضا شده است به تصمیم مالک بستگی دارد. مالک می‌تواند معامله‌ای که توسط فضول امضا شده است را رد کند یا اجازه بدهد. اجازه معامله باعث صحیح و معتبر شدن آن می‌شود. توافق نامه‌ای که توسط فضول امضا شده و مالک آن را رد کرده است نیز باطل و بی ‌اثر خواهد شد.

اگر مالک، معامله‌ای که توسط فضول امضا شده است را رد کرده باشد، برای مطالبه خسارت‌های خودش می‌تواند به هر یک از فضول و اصیل یا هر دوی آن‌ها مراجعه کند. در اینجا اصیل در حکم غاصب است. اگر مالک به اصیل مراجعه کرد، اصیل باید تمام خسارت‌هایی که بر مالک و مال مورد معامله وارد شده است را جبران کنند. اصیل در صورتی می‌تواند برای مطالبه خسارت‌های خودش به فروشنده مراجعه کند که از فضول بودن او بی‌اطلاع باشد.

معامله فضولی کیفری است یا حقوقی

قانون گذار در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی از توافق نامه‌ای که توسط فضول امضا شده، صحبت کرده است. همچنین قانون گذار در قانون مدنی به جنبه حقوقی نقل و انتقال مالکیت مال متعلق به غیر توجه می‌کند. در قانون مجازات اسلامی نیز برای نقل و انتقال مالکیت مال متعلق به غیر ضمانت اجرای کیفری تعیین می‌شود.

توافق نامه‌ای که توسط فضول امضا شده است، در صورتی ضمانت اجرای حقوقی دارد که او سوء نیت و قصد ارتکاب جرم نداشته باشد. ضمانت اجرای حقوقی که بر فضول تحمیل می‌شود، در فصل پجم قانون مدنی مشخص شده است. رسیدگی به دعاوی حقوقی در صلایت دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف است. بنابراین، اگر مالک بخواهد بر علیه فضول دعوی حقوقی اقامه کند باید به دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف محل اقامت او مراجعه کند.

در صورتی ضمانت اجرای کیفری به فضول تحمیل می‌شود که او سوء نیت داشته باشد. سوء نیت فضول باعث مجرم شناخته شدن او می‌شود. مجازاتی که بر فضول تحمیل خواهد شد در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. رسیدگی به شکایات کیفری که بر علیه فضول مطرح می‌شود نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو و دادسرای مرتبط با آن است. بنابراین، اگر مالک خواستار مجازات فضول باشد باید بر علیه او در دادگاه کیفری دو یا دادسرای مرتبط با آن، شکوائیه تنظیم کند.

مجازات معامله فضولی چیست ؟

ضمانت اجرای کیفری در صورتی به فضول تحمیل می‌شود که او سوء نیت داشته باشد. جرم انتقال مال غیر یکی از جرائم تعریف شده در نظام کیفری ایران است. فضول در صورتی به ارتکاب جرم انتقال مال غیر محکوم می‌شود که سوء نیت و قصد ضرر زدن به مالک را داشته باشد. ارکان این جرم و مجازات آن در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مشخص شده است. مطابق با ماده اول این قانون، شخصی که بدون مجوز قانونی و با سوء نیت، مالکیت عین یا منافع مال متعلق به غیر را به دیگری منتقل می‌کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.

انتقال گیرنده‌ای که به عدم مالکیت انتقال دهنده آگاه است نیز، کلاهبردار خواهد بود. بنابراین، می‌توان گفت که مجازات فضولی که سوء نیت دارد، یک تا هفت سال حبس، جزای نقدی و بازگرداندن مال فروخته شده به مالک اصلی آن است. مطابق با قانون، مالک یک ماه فرصت دارد که برای انتقال گیرنده اظهار نامه ارسال کند. ابتدای مدت یک ماهه نیز از زمان اطلاع مالک محاسبه می‌شود. مالک با ارسال اظهار نامه به انتقال دهنده اطلاع می‌دهد که مالکیت مالی که فضول فروخته است به او (مالک) تعلق دارد. اگر مالک برای انتقال گیرنده اظهار نامه ارسال نکند به مجازات معاونت در کلاهبرداری محکوم می‌شود.

رسیدگی به جرم مجازات فروش مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و تحقیقات مقدماتی این جرم در دادسرایی انجام می‌شود که در معیت دادگاه کیفری دو قرار دارد.

منظور از معامله فضولی ملک مشاع چیست؟

ملک مشاع به ملکی گفته می‌شود که مالکیت آن به دو یا چند شخص تعلق دارد. ملک مشاع هنوز میان شرکا تقسیم نشده است. بنابراین، مالکان ملک مشاع در جزء به جزء آن با یکدیگر شریک هستند. هر یک از شرکای ملک مشاع اجازه دارد که در سهم خودش هر گونه تصرف حقوقی را انجام دهد. شریکی که می‌خواهد در سهم خودش تصرف حقوقی کند، به کسب اجازه از سایر شرکا نیازی ندارد. نقل و انتقال مالکیت عین یا منافع سهم مشاع نیز یک تصرف حقوقی محسوب می‌شود. بنابراین، هر یک از شرکا می‌تواند مالکیت عین یا منافع سهم خودش را به دیگری منتقل کنند.

معامله فضولی ملک مشاع زمانی مطرح می‌شود که یکی از شرکا بیشتر از سهم خودش را به دیگری فروخته باشد. برای مثال، دو دانگ مالک مشاع متعلق به یکی از شرکا است اما او سه دانگ ملک مشاع را می‌فروشد.

اگر شریکی که مازاد از سهم خودش را به دیگری فروخته است در هنگام امضای معامله فضولی ملک مشاع سوء نیت داشته باشد به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی محکوم شود.

معامله فضولی ملک مشاع در صورتی صحیح و معتبر می‌شود که سایر شرکا رضایت خودشان نسبت به امضای آن را اعلام کرده باشند. حتی اگر یکی از شرکا با امضای این معامله موافقت نکند باعث باطل شدن آن می‌شود.

لازم است بدانید که؛

در صورتی که می‌خواهید مال متعلق به دیگری را معامله کنید باید از شرایط قانونی لازم برخوردار باشید. اگر از شرایط قانونی لازم برای معامله مال متعلق به غیر برخوردار نباشید، مشکلات حقوقی زیادی برای شما ایجاد می‌شود. مالک مال حتی می‌تواند علیه شما شکایت کیفری نیز مطرح کند. بنابراین پیش از معامله مال غیر، باید با وکیل مشورت کنید. وکلایی که در تیم حقوقی رکلا حضور دارند خدمات مشاوره حقوقی تلفنی را در زمینه شرایط امضای معامله ارائه می‌دهند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.