محاسبه میانگین


الگوریتمی بنویسید که میانگین سه عدد را حساب کند

مثال: الگوریتمی بنویسید که دو عدد را جمع کند و حاصل را نمایش دهد. . مثال: الگوریتم برنامه ای که میانگین سه عدد را بگیرد و نمایش دهد. . که هر بار که عددی را از ورودی میگیرد آن را در C جمع کند تا در نهایت با استفاده از آن بتوانیم میانگین را حساب کنیم. ادامه.

الگوریتم ۴- الگوریتمی بنویسید که سه عدد را از ورودی دریافت کرده و عدد . الگوریتم ۱۰- الگوریتمی بنویسید که با دریافت n عدد از ورودی، میانگین آنها را محاسبه کند . ادامه.

ﻳﻚ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺻﻔﺮ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ . x. ﺧﺮﻭﺟﻲ . ﻣﺜﺎﻝ. 2.1. : ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ. 3. ﻋﺪﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭼﺎپ ﻛﻨﺪ . .1. ﺷﺮﻭﻉ .2. A،. B. ادامه.

3ـ sum را در خروجي چاپ كن. 4ـ پايان. مثال 2. الگوريتمي بنويسيد كه سه عدد از ورودي دريافت كرده مجموع. و ميانگين سه عدد را محاسبه و چاپ كند. خواندن داده ها : a و b و c. ادامه.

الگوریتمی را بنویسید که سه عدد را از ورودی خوانده و میانگین آنها را محاسبه و چاپ کند ؟ 1 – شروع. 2 – سه عدد A,B,C . ادامه.

برنامه ای بنویسید که سه عدد از ورودی بگیرد و میانگین آنها را محاسبه کرده و حاصل را در خروجی چاپ نماید. ادامه.

محاسبه مجموع. چاپ مجموع a. محاسبه میانگین. چاپ میانگین b c. مفال. : الگوریتمي بنویسید كه سه عدد از ورودي دریافت كرده مجموع و. میانگین سه عدد را محاسبه و چاپ كند. ادامه.

برنامه ای به زبان C که سه عدد صحیح را گرفته محاسبه میانگین و میانگین اعشاری آنها را تا دورقم اعشار نمایش دهد. . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻓﺮد ﺳﻪ رﻗﻤﯽ را از ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ … را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و در. . مثال: الگوریتم برنامه ای که میانگین سه عدد را بگیرد و محاسبه میانگین نمایش دهد. … برای . ادامه.

توجه کنید که مقدار متغیر در طول اجرای الگوریتم تغییر می کند. مثال : الگوریتم . الگوریتمی بنویسید که میانگین سه عدد 2، 3 و 5 را محاسبه و چاپ نماید. شکل معمولی. ادامه.

١ start مسئله : برنامه بنو سد محاسبه میانگین كه دو عدد ز صفحه كلي خوانده كامپ وتر مجموع آنها را حساب كند . ٢ Read الگوريتم و فلوچارت A,B شروع دو متغير A,B را بخوان ٣ C A + B دو . ادامه.

۰)شروع ۱) aوbوcوdوeوfوgوhوiوj:عدد ۲) aوbوcوdوeوfوgوhوiوj را محاسبه میانگین بخوان ۳)۰←s ۴)۰←AVG ۵)s=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j ۶)AVG=s/10 ۷)چاپ کنAVG را ۸)پایان. . الگوریتمی بنویسید که 10عدد را بخواند و میانگین آن ها را محاسبه کند(روشی دیگر) . برچسب‌ها: 3. ادامه.

الگوريتم ميانگين سه عدد. تا اينجا كاملا مشخص است كه ابتدا بايد مساله را تحليل كنيم. -ورودي و مقدار اوليه: سه عدد a و b و c. - راه حل:جمع اعداد تقسيم بر 3 =m. ادامه.

الگوریتمی بنویسید که تاریخ تولد شما را بپرسد و سن شما را محاسبه کند. ۱( شروع . ۶٫ الگوریتمی بنویسید که میانگین هندسی سه عدد مثبت مفروض را حساب کند. ادامه.

فلوچارتي رسم كنيد كه ميانگين سه عدد دلخواه را محاسبه كند. را دريافت M الگوريتم و فلوچارتي بنويســيد كه عــدد طبيعي و دلخواه :4 مﺜــاﻝ. كرده و زوج يا فرد بودن آن را . ادامه.

Khordad 30, 1396 AP — برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی بگیرد و میانگین آنها را محاسبه کرده، در خروجی چاپ کند. ادامه.

اﺑﺘﺪا دو ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ دو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ، ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ و ﺿﺮب آن ﻫﺎ را ﭼﺎپ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . -1. ﺷﺮوع . اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ. 3. ﻣﺘﻐﯿﺮ aو b cو. را از ورودي ﮔﺮ. ﻓﺘﻪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ را در max. رﯾﺨﺘﻪ و ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ . ﺗﻮﺿﯿﺢ . اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم و ﻧﻤﺮه ﺗﻌﺪادي داﻧﺸﺠﻮ را ﮔﺮ ﻓﺘﻪ و ﻧﺎم و ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ را ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ادامه.

فیلم آموزش برنامه نویسی ++C (محاسبه میانگین 3 عدد) متغیر هارو تعریف کردیم و سه تا . کد زیر نحوه محاسبه ی میانگین هست که در فیلم هم توضیخ داده شده است . مرورگر شما این ویدیو را پشتیبانی نمی کند . . اگر انتقاد یا پیشنهادی در مورد فیلم های آموزشی داشتید می توانید نظر خودتان را در قسمت نظرات بنویسید تا در تهیه فیلم های . ادامه.

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ب .م. م دو ﻋﺪد را ﺑﻪ روش ﻧﺮدﺑﺎﻧﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ. ▫. -2. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺪدي را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻋﺪد اول. اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ. ﺖ ﻳ. ▫. -3. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ را از ﻛﺎرﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺧﺮوﺟﻲ. ادامه.

4- الگوریتمی بنویسید که میانگین اعداد 10 و 15 و 20 و 30 را چاپ کند. . 7- الگوریتمی بنویسید که سه عدد از ورودی بگیرد و حاصل ضرب آنها را چاپ کند . . 31-الگوریتمی بنویسید که چهار نمره یک دانش آموز را محاسبه میانگین محاسبه میانگین بگیرد و معدل او را حساب کرده سپس طبق . ادامه.

مثال: الگوريتمي بنويسيد كه سه عدد از ورودي دريافت كرده مجموع و ميانگين. سه عدد را محاسبه و . مثال : فلوچارت برنامه ای را رسم کنید که 10 عدد را گرفته و تعیین کند ادامه.

الگوریتم محاسبه و چاپ مجموع دو عدد 10 و 20. شروع; عدد 10 . الگوریتمی بنویسید که اعداد زوج دو رقمی را چاپ کند. (می دانیم که . فلوچارت محاسبه مجموع و میانگین سه عدد. ادامه.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.